Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017
tj. studium od září 2017

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2016/2017, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2017/2018.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

1. Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Pro žáky 9. tříd ZŠ a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).
Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 60.
Řádný termín konání jednotné zkoušky v 1. kole: 12. 4. a 19. 4. 2017

2. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Matematika a příroda

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Třída zaměřená na matematiku, informatiku a přírodní vědy podporovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.
Řádný termín konání jednotné zkoušky v 1. kole: 18. 4. a 20. 4. 2017

3. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Mluvíme anglicky
Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.
Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.
Řádný termín konání jednotné zkoušky v 1. kole: 18. 4. a 20. 4. 2017

Požadavky pro přijetí platné pro všechny obory a obsahová zaměření:

 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky v zákonem stanoveném termínu do 1. 3. 2017.
 • Absolvování jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Forma a obsah testů jsou podrobně popsány na stránkách společnosti CERMAT.

Důležité termíny:

 • do 1. března 2017 včetně musí být škole doručena přihláška ke studiu;
 • 28. 4. 2017 budou zveřejněny výsledky.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • Písemné rozhodnutí bude zasíláno pouze v případě nepřijetí uchazeče.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a u vchodu do školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem.
 • Dnem zveřejnění začíná běžet lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým přijatý uchazeč potvrdí zájem studovat na Wichterlově gymnáziu.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč o vzdělání podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče v zákonné lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Ilustrační testy:

 • testy týkající se pilotního ověřování budou společností CERMAT zveřejněny 8. února 2017;
 • obecné ilustrační testy vytvořené společností CERMAT jsou ke stažení na www.cermat.cz.

Vzor přihlášky ke studiu a kritéria pro přijetí jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy (www.wigym.cz)

V Ostravě-Porubě dne 20. 1. 2017
č. j.: WG/54/2017

Mgr. Jan Netolička, ředitel gymnázia


Další důležité informace pro jednotlivé obory

1.Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Pro žáky 9. tříd ZŠ a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 60.

Řádné termíny konání jednotných zkoušek z M a ČJaL v 1. kole: 12. a 19. 4. 2017 (první/druhý termín odpovídá volbě první/druhé školy na přihlášce)

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):

 • nový prázdný vzor přihlášky ke studiu (xls);
 • předvyplněná přihláška ve formátu XLS (prihlaska_41);
 • příloha přihlášky – volba cizího jazyka a dalších předmětů (čtyřletý obor)

———————————————————————————————————————————-

2. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Matematika a příroda

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Třída zaměřená na matematiku, informatiku a přírodní vědy podporovaná např. Svazem průmyslu a dopravy ČR.

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Řádné termíny konání jednotných zkoušek z M a ČJaL v 1. kole: 18. a 20. 4. 2017 (první/druhý termín odpovídá volbě první/druhé školy na přihlášce)

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Matematika a příroda

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):

 • nový prázdný vzor přihlášky ke studiu (xls);
 • předvyplněná přihláška ve formátu XLS (prihlaska_81_M);
 • příloha přihlášky – volba cizího jazyka a dalších předmětů (osmileté obory)

———————————————————————————————————————————–

3. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Mluvíme anglicky

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Řádné termíny konání jednotných zkoušek z M a ČJaL v 1. kole: 18. a 20. 4. 2017 (první/druhý termín odpovídá volbě první/druhé školy na přihlášce)

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Mluvíme anglicky

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):

 • nový prázdný vzor přihlášky ke studiu (xls);
 • předvyplněná přihláška ve formátu XLS (prihlaska_81_AJ)
 • příloha přihlášky – volba cizího jazyka a dalších předmětů (osmileté obory)

 


Společné pro všechny uchazeče

Důležité informace:

 • Lékařské potvrzení u uchazečů bez ZPS není nutné.
 • Úřední hodiny pro podávání přihlášek na sekretariátu školy:
  • do 17. 2. – od 7:30 do 15:30
  • od 20. 2. do 1. 3. (včetně) – od 7:30 do 17:00

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • Písemné rozhodnutí budou zasílána pouze v případě nepřijetí uchazeče.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a u vchodu do školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem.
 • Dnem zveřejnění začíná běžet lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým přijatý uchazeč potvrdí zájem studovat na Wichterlově gymnáziu.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč o vzdělání podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče v zákonné lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Všem uchazečům (přijatým i nepřijatým) doporučujeme dostavit se osobně.
Příprava a informace:
 • Jednotné zkoušky připravuje společnost CERMAT:
  • více informací o jednotných přijímacích zkouškách ZDE;
  • organizace zkoušky, časový harmonogram a specifikace požadavků ZDE,
  • Vzorové testy vytvořené společností CERMAT ZDE (letošní budou zveřejněny do 8. února),
 • Do konce ledna se můžete hlásit do našich přípravných kurzů.
 • Zájemci si dále mohou u nás zakoupit za zvýhodněné ceny přípravné publikace SCIO.
 • Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ZDE,
 • Informace Moravskoslezského kraje (zřizovatel Wichterlova gymnázia) ZDE,

 

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí vypsaných pro daný obor vč. absolvování jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Pro více informací můžete kdykoliv kontaktovat vedení školy, nebo využít našich stránek na síti Facebook, LinkedIn či serveru YouTube.

Výpis článků z kategorie: 'Přijímací zkoušky'

Vyhlášení přijímacího řízení

FOTO: hermiona-grangerrova.blog.czKrásný den, milý žáku, a taky maminko a tatínku a všichni, kdo teď budete nějakou dobu držet palce. Tímto oficiálně vyhlašujeme přijímací řízení a Vy se od 1. února můžete oficiálně hlásit. Chtěli bychom Vám popřát, ať to všechno dopadne tak, jak si přejete. A byť to možná bude znít divně, přejeme Vám, abyste si to užili pokud možno s radostí a ne ve stresu, i když i ten k přijímačkám patří. My slibujeme, že se budeme snažit, aby vše proběhlo hladce. Nebojte se telefonovat, psát nebo volat. Většina z Vás se přece hlásí na střední školu poprvé 🙂 Celý článek »

SCIO Přijímačky nanečisto v roce 2017

Ve spolupráci se společností SCIO proběhne i v letošním roce na Wichterlově gymnáziu série srovnávacích zkoušek pro žáky základních škol. Tyto srovnávací zkoušky jsou určeny pro všechny žáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu.

Díky srovnávacím zkouškám si žáci vyzkouší atmosféru přijímaček „nanečisto“ a získají reálné srovnávní svých znalostí z vrstevníky z celé ČR.

V roce 2017 zkoušky proběhnou ve dvou termínech – 21. ledna a 25. března. Přihlásit se na tyto zkoušky lze výhradně prostřednictvím společnosti SCIO, která je jejich organizátorem. Více informací naleznete na stránkách SCIO věnovaných těmto zkouškám.

Zájemci si dále mohou zakoupit publikace SCIO za zvýhodněné ceny.

Pro více informací se můžete obrátit na zástupce ředitele A. Balnara.

Den otevřených dveří bude 23. listopadu

Tradiční (pod)zimní Den otevřených dveří se na Wichterlově gymnáziu uskuteční již ve středu 23. listopadu od 14 do 18 hodin. Na vaši návštěvu se opět těší průvodci z řad žáků naší školy i všichni pedagogové. Schůzky s vedením školy proběhnou v jídelně školy v 15:00, 16:00 a 17:00. Zájemci se budou moci informovat o mimoškolních akcích, zahraničních pobytech, přijímacím řízení i průběhu studia na naší škole.

V 16:45 hodin navíc proběhne slavnostní otevření nové trvalé výstavy Luminiscence/Světélkování prof. Jana Valenty (MMF Univerzity Karlovy v Praze) a prof Ivana Pelanta (Fyzikální ústav AV ČR).

Celý článek »

Přípravné kurzy podzim 2016

DSC03225 Od 11. října do 6. prosince 2016 budou na Wichterlově gymnáziu probíhat tradiční podzimní kurzy pro žáky 5. a 9. tříd základních škol. Více informací naleznete ZDE. Již nyní můžeme prozradit, že od září 2017 budeme opět otevírat dvě všeobecné třídy pro žáky devátých tříd základních škol a dvě primy pro páťáky!

Jedna prima bude mít jako jediná v Moravskoslezském kraji (či v rámci ostravských ZŠ) posílenou výuku matematiky a informatiky. Ve druhé primě přidáme angličtinu. První ročníky budou všeobecné a žáci se budou moci profilovat díky široké nabídce volitelných předmětů.

Informace pro nově přijaté žáky

Prima A – Mluvíme anglicky

třídní učitel: Mgr. Hana Grögerová, grogerova@wigym.cz

Informační brožura pro 1.A (pdf)Informace k adaptačnímu kurzu 1.A (pdf)

Prima B – Matematika a příroda

třídní učitel: Mgr. Petra Kňurová, knurova@wigym.cz

Informační brožura pro 1.B (pdf)Informace k adaptačnímu kurzu 1.B (pdf)

1.C – čtyřleté gymnázium

třídní učitel: Mgr. Pavel Czernek, czernek@wigym.cz

Informační brožura pro 1.C (pdf)Informace k adaptačnímu kurzu 1.C (pdf)

1.D – čtyřleté gymnázium

třídní učitel: Mgr. Petra Valentíková Sokolová, sokolova@wigym.cz

Informační brožura pro 1.D (pdf)Informace k adaptačnímu kurzu 1.D (pdf)

 

Přijímací řízení – krok za krokem

Vážení uchazeči o studium,

podnikli jste všechny kroky k tomu, abyste mohli být přijati ke studiu na naše gymnázium. Když jsem se podíval na Vaše výsledky, diplomy i nadšené tváře, nejraději bych Vás samozřejmě přijal všechny, ovšem to nebude možné. Na druhou stranu chápu, že někteří mohou mít jako prioritu jinou školu. Tak či tak bych Vám chtěl stručně říct, co Vás nyní čeká a co byste měli se svými rodiči udělat, aby se vše podařilo, jak si přejete.

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016

Obor vzdělávání Výsledková listina dle kódu Výsledkový listina dle pořadí
Osmileté gymnázium
ŠVP Matematika a příroda
Obor 79-41-K/81
(dle kodu, pdf)
Obor 79-41-K/81
(dle pořadí, pdf)
Osmileté gymnázium
ŠVP Mluvíme anglicky
Obor 79-41-K/81
(dle kodu, pdf)
Obor 79-41-K/81
(dle pořadí, pdf)
Čtyřleté gymnázium Obor 79-41-K/41
(dle kodu, pdf
)
Obor 79-41-K/41
(dle pořadí, pdf)

Registrační číslo (kód) žáka ve výsledkových listinách je pro každou školu jiné! Kód jsme Vám zaslali doporučeným dopisem.  

Odvolání proti nepřijetí:

 • pro čtyřletý obor (79-41-K/41) – formulář (doc) – je možné vyplnit až při převzetí rozhodnutí přímo ve škole
 • pro osmiletý obor – Matematika a příroda – formulář odvolání M – je možné vyplnit až při převzetí rozhodnutí přímo ve škole
 • pro osmiletý obor – Mluvíme anglicky – formulář odvolání AJ – je možné vyplnit až při převzetí rozhodnutí přímo ve škole

 

Kdy a kde najdu výsledky

V pátek 22. dubna, zhruba kolem 12:00 (čtyřletý obor); v sobotu 23. dubna zhruba kolem 12:00 (osmiletý obor)

 • Vyvěšené na skle na vchodu do školy
 • Na internetu  www.wigym.cz

Své výsledky najdeš pod číslem, které máš napsané na pozvánce.

Klíč správných řešení pro je zveřejněn na stránkách společnosti Cermat.

Jsem mezi přijatými a chci k vám nastoupit 🙂

Gratuluji! Pokud jste rozhodnutí, máte 10 pracovních dní na to, abyste nám přinesli zápisový lístek. Moc Vás však prosíme, abyste to udělali co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám zbývá pro ty, kteří skončili pod čarou.

Jsem mezi přijatými a určitě k Vám nechci (dostal jsem se i jinam) 🙂

Také gratuluji. A zároveň moc prosím, abyste nám přišli podepsat, že k nám nenastoupíte. Na Vaše místo totiž můžeme vzít někoho z těch, kdo se odvolal proti nepřijetí. Uděláte někomu stejnou radost, jakou jste měli Vy, když jste zjistili, že jste přijatí!

Jsem pod čarou 🙁

Nesmutni. Protože se většina z vás hlásí na dvě školy, je jisté, že ne všichni z přijatých nastoupí. Tam, kde přijímáme 60 žáků, může jich nastoupit 30 a dalších 30 tedy přijmeme místo nich. To už jsme u čísla 90. Ale ani z těch k nám možná nebudou chtít všichni. Jsi 100? I ty máš šanci se dostat. Opravdu. Je třeba, aby tví rodiče udělali jednu věc ? podali odvolání.

Přijďte do školy převzít si rozhodnutí o nepřijetí ? je to rychlejší než čekat, až přijde poštou.

Rozhodnutí o nepřijetí (pro případné odvolání) si můžete převzít v těchto časech

čtyřletý obor                                                                        osmiletý obor

pátek 22. 4.               13:00-18:00                                       pondělí 25. 4. 7:30-18:00

sobota 23. 4.             9:00-12:00                                        úterý 26. 4. 2016 7:30-18:00

pondělí 25. 4.            7:30-18:00                                         středa 27. 4. 2016 7:30-16:00

úterý 26. 4.                7:30-16:00

Ve středu, ve čtvrtek 28.4. a pátek 29.4. jsou úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku od 7:30 do 16:00, případně dle telefonické dohody.

Pokud budeš chtít podat odvolání, tví rodiče od nás dostanou úplně vše, jen do připraveného formuláře napíší svá jména a podepíší ho. Jen nezapomeňte, že na podání odvolání proti nepřijetí máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Pak budeme muset všichni čekat. Přijatí žáci mají 10 dní na to, aby se rozhodli, jestli k nám nastoupí. Někteří jsou hodní, a když vědí, že jdou na jinou školu, napíší nám to. My pak můžeme místo každého z nich přijmout někoho z odvolaných. Jakmile se dozvím, že mám volné místo, okamžitě volám tomu zájemci, který je na řadě.

A kdyby to náhodou dopadlo špatně a na tebe už nezbylo místo, nezapomeň na jednu věc: spousta věcí se někdy nepovede. To nevadí. Hlavní je, že ses snažil/snažila. Není to konec světa. Určitě se ti povede spousta jiných věcí. 🙂

Pokud odvolání nebudete chtít podávat, přijďte si, prosím, pro rozhodnutí o nepřijetí a můžete se vzdát práva na odvolání. Uděláte tak radost dalším, kteří se umístili pod Vámi.

Přeji hodně štěstí!

Mgr. Jan Netolička

ředitel Wichterlova gymnázia

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

ROZŠÍŘENÁ PRACOVNÍ DOBA NA SEKRETARIÁTU DO 15. 3. 2016

8. 3. až 10. 3. od 7:15 do 17:00

11. 3. od 7:15 do 15:00

14. 3. a 15. 3. od 7:15 až 17:30

Vážení zájemci o studium na Wichterlově gymnáziu. Protože vyhlášení přijímacího řízení a kritéria musí splňovat jistá pravidla, zde najdete stručný rozcestník a výpis toho nejdůležitějšího. Pokud byste i tak nějakou informaci nedohledali, neváhejte se na nás obrátit telefonicky či e-mailem.
Celý článek »

Informační schůzka s rodiči nových žáků

Budoucím studentům Wichterlova gymnázia a jejich rodičům přinášíme další informace o jejich nástupu na školu. V nejbližších dnech obdržíte poštou pozvánku na informační schůzky, které se uskuteční v předposledním červnovém týdnu. Na schůzce se dozvíte všechny potřebné informace týkající se studia v příštím školním roce, zejména o třídním učiteli, stravování, učebnicích atp.

Žáci jsou již rozděleni do tříd takto:

třída 1. A – prima víceletého gymnázia, obor 79-41-K/81, ŠVP Mluvíme anglicky

třída 1. B – prima víceletého gymnázia, obor 79-41-K/81, ŠVP Matematika a příroda

třídy 1. C a 1. D – první ročník čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41, rozdělené žáků najdete v příloze (pdf).

Termíny schůzek:

1.C pondělí 22. 6. 2015 16:00
1.D pondělí 22. 6. 2015 17:00
1.A úterý 23. 6. 2015 16:00
1.B úterý 23. 6. 2015 17:00

Schůzky proběhnou v jídelně školy.

Výsledky PZ v náhradním termínu

Výsledky přijímací řízení 1. kola – Náhradní termín, obor 79-41-K/41.

Výsledková listina (pdf)

Vydrželi jste neusnout?

Byli jste zvědaví tak, že jste nemohli usnout? Vydrželi jste do půlnoci? Přečetli jste si výsledky na webu? A víte, že jste mohli vyrazit na noční procházku? Našli byste tohle:

Reportáž ze zveřejnění výsledků přijímaček

Tak gratulujeme nebo držíme palce u odvolání. Třeba už se i Vy můžete těšit na takovouhle fyziku:

Zrychlení s iPadem

Další stránka »