Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017
tj. studium od září 2017

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, přijímací řízení, které proběhne ve školním roce 2016/2017, pro uchazeče se zahájením studia ve školním roce 2017/2018.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

1. Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Pro žáky 9. tříd ZŠ a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).
Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 60.
Řádný termín konání jednotné zkoušky v 1. kole: 12. 4. a 19. 4. 2017

2. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Matematika a příroda

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Třída zaměřená na matematiku, informatiku a přírodní vědy podporovaná Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.
Řádný termín konání jednotné zkoušky v 1. kole: 18. 4. a 20. 4. 2017

3. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Mluvíme anglicky
Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.
Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.
Řádný termín konání jednotné zkoušky v 1. kole: 18. 4. a 20. 4. 2017

Požadavky pro přijetí platné pro všechny obory a obsahová zaměření:

 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky v zákonem stanoveném termínu do 1. 3. 2017.
 • Absolvování jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. Forma a obsah testů jsou podrobně popsány na stránkách společnosti CERMAT.

Důležité termíny:

 • do 1. března 2017 včetně musí být škole doručena přihláška ke studiu;
 • 28. 4. 2017 budou zveřejněny výsledky.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • Písemné rozhodnutí bude zasíláno pouze v případě nepřijetí uchazeče.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a u vchodu do školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem.
 • Dnem zveřejnění začíná běžet lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým přijatý uchazeč potvrdí zájem studovat na Wichterlově gymnáziu.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč o vzdělání podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče v zákonné lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Ilustrační testy:

 • testy týkající se pilotního ověřování budou společností CERMAT zveřejněny 8. února 2017;
 • obecné ilustrační testy vytvořené společností CERMAT jsou ke stažení na www.cermat.cz.

Vzor přihlášky ke studiu a kritéria pro přijetí jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách školy (www.wigym.cz)

V Ostravě-Porubě dne 20. 1. 2017
č. j.: WG/54/2017

Mgr. Jan Netolička, ředitel gymnázia


Další důležité informace pro jednotlivé obory

1.Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Pro žáky 9. tříd ZŠ a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 60.

Řádné termíny konání jednotných zkoušek z M a ČJaL v 1. kole: 12. a 19. 4. 2017 (první/druhý termín odpovídá volbě první/druhé školy na přihlášce)

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/41

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):

 • nový prázdný vzor přihlášky ke studiu (xls);
 • předvyplněná přihláška ve formátu XLS (prihlaska_41);
 • příloha přihlášky – volba cizího jazyka a dalších předmětů (čtyřletý obor)

———————————————————————————————————————————-

2. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Matematika a příroda

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Třída zaměřená na matematiku, informatiku a přírodní vědy podporovaná např. Svazem průmyslu a dopravy ČR.

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Řádné termíny konání jednotných zkoušek z M a ČJaL v 1. kole: 18. a 20. 4. 2017 (první/druhý termín odpovídá volbě první/druhé školy na přihlášce)

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Matematika a příroda

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):

 • nový prázdný vzor přihlášky ke studiu (xls);
 • předvyplněná přihláška ve formátu XLS (prihlaska_81_M);
 • příloha přihlášky – volba cizího jazyka a dalších předmětů (osmileté obory)

———————————————————————————————————————————–

3. Obor 79-41-K/81 Gymnázium, ŠVP Mluvíme anglicky

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.

VÍCE O OBORU ZDE

Předpokládaný počet přijatých uchazečů je 30.

Řádné termíny konání jednotných zkoušek z M a ČJaL v 1. kole: 18. a 20. 4. 2017 (první/druhý termín odpovídá volbě první/druhé školy na přihlášce)

Kritéria přijímacího řízení pro obor 79-41-K/81 Mluvíme anglicky

Přihláška ke studiu (soubory mají dva listy!):

 • nový prázdný vzor přihlášky ke studiu (xls);
 • předvyplněná přihláška ve formátu XLS (prihlaska_81_AJ)
 • příloha přihlášky – volba cizího jazyka a dalších předmětů (osmileté obory)

 


Společné pro všechny uchazeče

Důležité informace:

 • Lékařské potvrzení u uchazečů bez ZPS není nutné.
 • Úřední hodiny pro podávání přihlášek na sekretariátu školy:
  • do 17. 2. – od 7:30 do 15:30
  • od 20. 2. do 1. 3. (včetně) – od 7:30 do 17:00

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení:

 • Písemné rozhodnutí budou zasílána pouze v případě nepřijetí uchazeče.
 • Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy a u vchodu do školy. Uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem.
 • Dnem zveřejnění začíná běžet lhůta deseti pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku, kterým přijatý uchazeč potvrdí zájem studovat na Wichterlově gymnáziu.
 • Proti rozhodnutí o nepřijetí může uchazeč o vzdělání podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy. Odvolání podává zákonný zástupce uchazeče v zákonné lhůtě do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
 • Všem uchazečům (přijatým i nepřijatým) doporučujeme dostavit se osobně.
Příprava a informace:
 • Jednotné zkoušky připravuje společnost CERMAT:
  • více informací o jednotných přijímacích zkouškách ZDE;
  • organizace zkoušky, časový harmonogram a specifikace požadavků ZDE,
  • Vzorové testy vytvořené společností CERMAT ZDE (letošní budou zveřejněny do 8. února),
 • Do konce ledna se můžete hlásit do našich přípravných kurzů.
 • Zájemci si dále mohou u nás zakoupit za zvýhodněné ceny přípravné publikace SCIO.
 • Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ZDE,
 • Informace Moravskoslezského kraje (zřizovatel Wichterlova gymnázia) ZDE,

 

Nutnou podmínkou přijetí je splnění všech stanovených kritérií pro přijetí vypsaných pro daný obor vč. absolvování jednotné zkoušky z českého jazyka a matematiky.

Pro více informací můžete kdykoliv kontaktovat vedení školy, nebo využít našich stránek na síti Facebook, LinkedIn či serveru YouTube.