menu

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení

FOTO: hermiona-grangerrova.blog.czMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo v souvislosti se současnou situací zákon (č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020) a vyhlášku (č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020) upravující také průběh přijímacího řízení v právě probíhajícím školním roce.

Obor 79-41-K/41 Gymnázium – pro žáky 9. tříd ZŠ

– jediný řádný termín jednotné přijímací zkoušky proběhne v pondělí 8. 6. 2020.

– výsledky budou zveřejněny nejpozději 16. června.

 

Obor 79-41-K/81 Gymnázium – pro žáky 5. tříd ZŠ

– jediný řádný termín jednotné přijímací zkoušky proběhne v úterý 9. 6. 2020.

– výsledky budou zveřejněny nejpozději 17. června.

 

Kritéria, způsob hodnocení a počet přijímaných zůstávají v platnosti (ZDE).

 

Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci,

potkala nás doba, kdy je najednou spousta věcí jinak, než jsme zvyklí. Někdo to nese těžce, někdo je třeba rád, že se něco nového naučil. Také podoba přijímacího řízení je jiná než v předchozích letech, proto bych chtěl všechny požádat, aby pečlivě četli všechny pokyny, a v případě nejasností nebo pochybností se ozvali (e-mailem nebo telefonicky). Jestli totiž něco zůstává neměnné, tak je to náš cíl – aby to nakonec všechno dobře dopadlo. Co to vlastně znamená? My budeme mít 60 nových žáků ve čtyřletém oboru (2 třídy) a 60 nových žáků v osmiletém oboru (30 ve třídě pro žáky, které baví přírodní vědy, a 30 pro ty, kteří třeba raději jazyky, nebo je jim to vlastně jedno). A vy budete buď mezi nimi, nebo budete přijatí na jinou školu, ale budete mít před sebou další skvělou část života, ve které se zase něco naučíte.

Držíme palce 🙂

Jan Netolička, ředitel gymnázia

 

Před zkouškou

 • Koná se pouze jeden termín – žák tedy půjde jen na jednu zkoušku (zpravidla do školy, kterou uvedl na prvním místě)
 • Žáci obdrží pozvánku, ve které budou uvedeny všechny pokyny  ke zkoušce (povolené pomůcky, časy, organizační a bezpečnostní pokyny, kód pro vyzvednutí výsledků, další postup, atd.)
 • Pozvánku obdržíte nejpozději 10 pracovních dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky (do 25.5.), a to písemně do schránky i e-mailem (pokud ho zákonný zástupce uvedl na přihlášce).
 • V pozvánce najdete přílohy:
  • výzvu o zaslání informace, že žák patří do rizikové skupiny – zákonný zástupce žáka který spadá do rizikové skupiny, tuto informaci zašle škole bez zbytečného odkladu, aby mohly být přizpůsobeny podmínky.
  • čestné prohlášení o zdravotním stavu – k vytištění ZDE (žák odevzdá při příchodu do školy podepsané zákonným zástupcem);

Den zkoušky

 • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • U vchodu žák odevzdá čestné prohlášení o zdravotním stavu – ke stažení ZDE (podepsané zákonným zástupcem). Bez něj NEBUDE UCHAZEČI UMOŽNĚN VSTUP DO ŠKOLY!
 • Žák se dostaví do školy nejpozději v 8:15 (případně bude upřesněno v pozvánce).
 • Začátek zkoušky – 8:30, předpokládaný konec zkoušky je 12:20 (pro žáky s PUP 13:05).
 • Jednotná přijímací zkouška z matematiky bude trvat 85 minut, z českého jazyku a literatury 70 minut.
 • Předpokládaný konec zkoušky je 12:20 (pro žáky s PUP 13:05)

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek:

 • Vstup do školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci budou moci pohybovat.
 • Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.

Po zkoušce

 • Zápisový lístek lze uplatnit do 5 pracovních dnů od zveřejnění výsledků.
 • Výsledky budou zveřejněny 16. 6. (9. třídy) a 17.6. (5. třídy). Na těchto stránkách najdete vedle výsledků uvedených podle kódu z přihlášky také manuál, jak postupovat dál:
  • úřední hodiny pro odevzdání zápisového lístku
  • podmínky podání žádosti o vydání nového rozhodnutí;
  • formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí (nahrazuje odvolání);
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky: 23. 6. 2020
 • K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů písemně omluvil řediteli školy z řádného termínu.

Další informace – §11. vyhl. č. 232/2020 Sb.

Přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí – 

(1) Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. O tom musí být uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučen společně s oznámením rozhodnutí o nepřijetí.
(2) Ředitel školy vyhoví žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání na dané škole bylo vyhověno, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a uchazeč, který podal žádost podle odstavce 1, splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
(3) Pokud nebude předpokládaný počet přijímaných uchazečů naplněn postupem podle odstavce 2, může ředitel školy oslovit dalšího uchazeče, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů.
(4) Při přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
(5) Ředitel školy, na které odevzdal uchazeč zápisový lístek, odevzdá uchazeči na jeho žádost zápisový lístek, pokud předloží nové rozhodnutí o přijetí.
(6) Uchazeč uplatní zápisový lístek na škole, která mu vydala nové rozhodnutí.

Informace MŠMT ZDE