menu

Pokyny pro testování tříd a organizaci výuky v týdnu od 10. května a od 17. 5.

Pokyny pro testování tříd a organizaci výuky v týdnu od 10. května a od 17. 5.

Vážení žáci a rodiče,

přinášíme vám detailní informace o organizaci testování a výuky v týdnu od 10. a 17. května.

Prezenční výuka bude probíhat následovně

v týdnu od 10. 5. 2021 u sekund a tercií (2. A, 2. B, 3. A a 3. B) (zbývající třídy distančně)

v týdnu od 17. 5. 2021 u prim a kvart (1. A, 1. B, 4. A a 4. B) (zbývající třídy distančně)

1. Příchod do školy v den, kdy bude probíhat testování žáků

V pondělí bude probíhat testování žáků těchto tříd následujícím způsobem:
Testování probíhá v dolní tělocvičně pro třídy 1.A, 2.A, 1.B a 2.B a v horní tělocvičně pro třídy 3.A, 4.A, 3.B a 4.B od 7:15 do 7:50 za přítomnosti třídního učitele a dalších vybraných pedagogů. Žák po příchodu do školy odchází přímo na místo testování, do šatny až po informaci o negativním výsledku testu. Následně jde do třídy dle rozvrhu.
V 7:50 odchází třídní učitel do třídy. Pokud to bude třeba, testují zbývající žáky ostatní pedagogové. Žák se ihned po testu přesouvá do třídy.
První dvě hodiny jsou třídnické. Žáci mimo jiné dostanou výpis z pololetního vysvědčení. Detailní rozvrh je k dispozici v systému Bakaláři.

Druhé testování proběhne ve čtvrtek:
Testování probíhá v dolní tělocvičně pro třídy 1.A, 2.A, 1.B a 2.B a v horní tělocvičně pro třídy 3.A, 4.A, 3.B a 4.B od 7:15 do 7:50 za přítomnosti třídního učitele a dalších vybraných pedagogů.

Pokud by některý žák nebyl přítomný ve škole v době hromadného testování, bude otestován ihned po příchodu.
Na žádost žáka vydá škola potvrzení o výsledku testu. Potvrzení vydá pedagog, který test provedl na stanovený formulář.

2. Testování

Účast na prezenčním vzdělávání je podmíněna preventivním testováním antigenními testy. Testování probíhá dle zákona o zdraví lidu, tedy bez souhlasu, samoodběrem testy SINGCLEAN. V případě pozitivního testu se žák nemůže účastnit výuky a zákonný zástupce bude vyzván k okamžitému vyzvednutí dítěte.
Žák, který nebude testován, se nemůže účastnit prezenční výuky. Jeho absence se bude evidovat jako omluvená. Škola nemá povinnost zajistit distanční způsob vzdělávání, ale samozřejmě poskytne žákovi přiměřenou formu studijní podpory.

Test nemusí absolvovat žák, který splní některou z níže uvedených podmínek:
a) Prokáže, že

  • absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Podrobnosti k průběhu testování: Edu.cz Jak na to a Edu.cz Informace pro rodiče

3. Nošení roušek

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. K ochraně dýchacích cest mohou žáci použít chirurgickou roušku (za ochranné prostředky dýchacích cest se považují takové prostředky dýchacích cest, které jsou uvedeny v aktuálně platném mimořádném opatření MZd).

4. Další informace o organizaci výuky

a) Prezenční výuka v týdnu od 10.5. musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo studentů. Skupiny (např. pro cizí jazyk) se tedy nesmí tvořit z více tříd. Žáci budou rozdělení, přičemž jednu skupinu bude učit kmenový učitel, druhou suplující učitel podle pokynů kmenového. Dle možností se budou v průběhu týdne střídat.

V týdnu od 17. 5. již není nutné dodržovat homogenitu tříd a skupiny (např. pro cizí jazyk) mohou zůstat ve standardním stavu.
b) V rámci TV nesmí sportovní činnost ve vnitřních prostorách školy. Při byť jen trochu příznivém počasí bude výuka probíhat venku, v případě velmi nepříznivého pak ve třídě (teorie, zdravá výživa, atd.). Přizpůsobte tomu oblečení dětí, prosím.
c) Součástí vzdělávání v HV není zpěv.
d) Nadále platí, že vstup třetích osob (mimo žáků nebo zaměstnanců) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Mgr. Jan Netolička, ředitel Wichterlova gymnázia

Návod na použití testu (str. 1, str. 2)

Detailní organizace testování na Wichterlově gymnáziu od 10. května 2021