menu

Přijímací řízení ve školním roce 2020/21 – Aktualizováno 10. 5. 2021

Přijímací řízení ve školním roce 2020/21 – Aktualizováno 10. 5. 2021

AKTUALIZACE 10. 5. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření – Přijímací zkoušky Dodatek  (MSMT-4337/2021/8), v němž se uvádí, že:

 • Uchazeč, který měl konat jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu.
 • Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

AKTUALIZACE 8. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření  (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak následně vydalo Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (MSMT-4337/2021-7).

Z uvedených přiložených dokumentů vybíráme to nejpodstatnější:

Uchazečům o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

 1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených v současné škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Škola, ve které je uchazeč žákem (čili současná základní/střední škola), je povinna provést na jeho žádost preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.

Škola, na kterou se uchazeč hlásí, může provést preventivní test, ale tuto povinnost nemá.

Doklad o testování na současné škole může uchazeč nahradit:

 1. dokladem, že během posledních 90 dní prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19;
 2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku AG nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech nebo
 3. certifikátem MZd ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, kdy od poslední předepsané dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Pokud uchazeč nepředloží některý výše uvedený doklad, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu podle mimořádného opatření MZd ČR neúčastnil řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, se může ve lhůtě do tří dnů písemně omluvit řediteli školy, ve které ji měl konat. Pak koná zkoušku v náhradním termínu.

Informace o testování a ochraně osobních údajů.

Věříme, že všichni uchazeči předloží v den konání jednotné zkoušky negativní test a budou se moci plně sustředit na samotné testy. Tím myslíme testy z jazyka českého a matematiky 🙂


AKTUALIZACE 16. 3. 2021

Ministerstvo školství upravilo některé podrobnosti průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021:

Čtyřleté obory (9. třída):

 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen “JPZ”) jsou posunuty na 3. a 4. května 2021.
  • Pozvánku k JPZ zašle střední škola nejpozději 14 dnů před jejím konáním, tj. 19. respektive 20. dubna 2021.
 • Časový limit pro písemný test JPZ se u českého jazyka a literatury prodlužuje o 10 minut (ze 60 na 70 minut) a u matematiky o 15 minut (ze 70 na 85 minut).
 • Kritéria vyhlášená ředitelem školy zůstávají v platnosti.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. května (nesmí dříve!) a nejpozději 21. května 2021.
 • ZŠ může vydávat zápisové lístky až do 30. dubna 2021 (nezapomeňte si je vyzvednout); na odevzdání zápisového lístku má přijatý uchazeč 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Osmileté obory (5. třída):

 • Jednotné přijímací zkoušky (dále jen “JPZ”) jsou posunuty na 5. a 6. května 2021.
  • Pozvánku k JPZ zašle střední škola nejpozději 14 dnů před jejím konáním, tj. 21. respektive 22. dubna 2021.
 • Časový limit pro písemný test JPZ se u českého jazyka a literatury prodlužuje o 10 minut (ze 60 na 70 minut) a u matematiky o 15 minut (ze 70 na 85 minut).
 • Kritéria vyhlášená ředitelem školy zůstávají v platnosti.
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. května (nesmí dříve!) a nejpozději 21. května 2021.
 • ZŠ může vydávat zápisové lístky až do 30. dubna 2021 (nezapomeňte si je vyzvednout); na odevzdání zápisového lístku má přijatý uchazeč 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.

Shrnutí změn MŠMT

Časový rozvrh konání jednotných přijímacích zkoušek

 


 

1.3. je poslední den, kdy mohou uchazeči podat přihlášku. Z tohoto důvodu zůstávají v pondělí úřední hodiny dle původního plánu, tedy 7:30-17:00. Přihlášku můžete přijít podat osobně za dodržení všech bezpečnostních opatření (včetně respirátoru).

Přihášku mohou uchazeči podat také poštou. Přijaty budou všechny přihlášky, na kterých bude razítko pošty nejpozději z 1.3.2021.

Krásný den, milý žáku, a taky maminko a tatínku a všichni, kdo teď budete nějakou dobu držet palce. Tímto oficiálně vyhlašujeme přijímací řízení a Vy se od 1. února můžete oficiálně hlásit. Chtěli bychom Vám popřát, ať to všechno dopadne tak, jak si přejete. A byť to možná bude znít divně, přejeme Vám, abyste si to užili pokud možno s radostí a ne ve stresu, i když i ten k přijímačkám patří. My slibujeme, že se budeme snažit, aby vše proběhlo hladce. Nebojte se telefonovat, psát nebo volat. Většina z Vás se přece hlásí na střední školu poprvé 🙂

V rámci přijímacího řízení zohledňujeme výsledky jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka (CERMAT), vysvědčení ze ZŠ (pololetí tohoto a minulého školního roku) a soutěže a jazykové certifikáty.

Plné znění kritérií přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek a další podrobnosti ZDE.

A jak to bude vypadat, když všechno dopadne dobře? My budeme mít 60 nových žáků ve čtyřletém oboru (2 třídy) a 60 nových žáků v osmiletém oboru (30 ve třídě pro žáky, které baví přírodní vědy, a 30 pro ty, kteří třeba raději jazyky, nebo je jim to vlastně jedno). A Vy budete buď mezi nimi, nebo budete přijatí na jinou školu.

Držíme palce 🙂

Publikováno: 28. 1. 2021

Úřední hodiny pro podávání přihlášek na sekretariátu školy:

 • do 12. 2. – od 7:30 do 15:30 (pátky 5. a 12. 2. do 14:00)
 • od 15. 2. do 1. 3. (včetně) – od 7:30 do 17:00

K podpoře žáků při přípravě na přijímací zkoušky převedla Česká školní inspekce testy k jednotným přijímacím zkouškám použité v minulých letech do elektronické podoby a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile).

Na adrese balnar(at)wigym.cz se také můžete informovat o možnosti zakoupení poblikací SCIO za zvýhodněnou cenu k přípravě k přijímacím zkouškám