menu

Zelená Poruba

Často nás překvapí, jak málo toho víme o svém nejbližším okolí. Proto se biologové Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě, a to studenti i učitelé, rozhodli zmapovat ty stromy a keře, které nás v našem městském obvodě obklopují, avšak jejich pravlast je třeba i několik tisíc kilometrů daleko.

Invaze nepůvodních rostlin a živočichů jsou závažným celosvětovým problémem. Ohrožují diverzitu původních společenstev a na mnoha místech světa působí značné ekonomické škody. Negativní dopad zavlečených druhů na přírodní prostředí a lidskou společnost je zejména nebezpečný, přenášejí-li choroby, mění vztahy mezi organismy, ovlivňují fungování ekosystémů anebo přeměňují krajinu a snižují její hodnotu pro člověka.
Naše práce částečně vycházela z unikátního projektu DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventory for Europe), podporovaného Evropskou unií, ve kterém bylo zmapováno přes 11 000 druhů organismů zavlečených do Evropy. Většina z nich sice nepůsobí významné škody, ale invaze zhruba 15 % z celkového počtu má značné ekonomické důsledky a ohrožuje původní druhy rostlin, živočichů a mikroorganismů a jejich prostředí. Na tomto projektu, který probíhal v letech 2005 ? 2008, se podílelo přes 100 vědců z celého světa, mezi nimi také biologové z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích.
Projekt Zelená Poruba má představit některé stromy a dřeviny kolem nás, pocházející z jiných konců světa, zmapovat jejich historii na našem území a upozornit na možná rizika při jejich začleňování do ekosystému. Pro zpestření byly pro čtenáře vřazeny zajímavosti ze života těchto rostlin. Autory fotografií jsou Hana Pávková, Kryštof Losert, Zdeněk Pazdera (www.wendys.cz), Vladimír Pavlosek a Pavel Měrka.
K celé expozici byly vypracovány pracovní listy, které budou sloužit jako studijní materiál k výuce botaniky a ekologie na našem gymnáziu

Ve čtvrtek 31. 3. 2011 proběhla na Wichterlově gymnáziu za účasti mnoha vzácných hostů a za finanční podpory Nadace OKD slavnostní vernisáž stálé výstavy. Článek z denik.cz ZDE.

Poděkování
patří vedení školy za pomoc s projektovou dokumentací, zvláště pak Liboru Klubalovi za grafické úpravy a přípravu Katalogu výstavy, Jiřímu Mlíkovskému (Národní muzeum Praha) a Petru Stýblovi (ředitel kanceláře ČSOP, Praha) za cenné informace k nepůvodním druhům flóry ČR, studentu Kryštofu Losertovi za pomoc s úpravou fotografií, Jaroslavě Indrové za korekturu textů a ostatním kolegům a přátelům za pomoc s realizací výstavy.

biologové Wichterlova gymnázia