menu

Jak na přijímací řízení 2013/2014

Pro přijímací řízení, které bude probíhat v dubnu 2014, rozhodl ředitel Wichterlova gymnázia o následující organizaci a kritériích:

Od pondělí 17. února do pátku 14. března 2014 jsou každý den úřední hodiny sekretariátu školy prodlouženy do 17 hodin!

Pro snadnější orientaci jsme pro uchazeče o studium na středních školách a pro jejich rodiče opět připravili malého průvodce přijímacím řízením s přehledem nejdůležitějších změn a několika modelovými situacemi.

Byli bychom rádi, kdyby vám náš průvodce touto důležitou životní situací pomohl. Případné další dotazy vám rádi zodpovíme.

Poslední aktualizace: 6. leden 2014

Systém přijímacího řízení v bodech

Níže popsaný systém přijímacího řízení není složitý, jistě vám pomůže se rychleji zorientovat. Za každým bodem popisu následuje krátký komentář s poznámkou, která problematiku konkrétně rozvíjí z pohledu přijímacího řízení na Wichterlově gymnáziu.

1. Přihlášky ke vzdělávání

V prvním kole přijímacích zkoušek můžete podat dvě přihlášky. Neexistuje však žádná povinnost základní školy vydávat svým žákům formuláře přihlášek. Ty si musí uchazeč o studium zajistit sám. Pro přijetí na Wichterlovo gymnázium lze použít předvyplněné formuláře, které jsou ke stažení na této stránce, popř. si je můžete vyzvednout na sekretariátu gymnázia.

Na daný obor vybrané střední školy můžete podat v jednom kole jen jednu přihlášku. Právo podat dvě přihlášky na dvě gymnázia mají i žáci pátých tříd. Lékařské potvrzení je vedením WG vyžadováno pouze u žáků se ZPS.

Přihláška ke vzdělávání na střední škole, denní forma. Formuláře MŠMT jsou ve formátu XLS (Microsoft Excel) a mají předvyplněny údaje Wichterlova gymnázia.

Pro žáky pátých tříd ZDE,  pro žáky devátých tříd ZDE.

2. Součásti přihlášky

Součástí přihlášky mohou být další doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy.

Ředitelství WG nebude vyžadovat a v přijímacím řízení ani jakkoliv bodově zohledňovat výstupní hodnocení ze základní školy. Nepředkládejte ho. Naopak u uchazečů z devátých tříd ZŠ bodově zohledníme nejlepší výsledek žáka (v souladu s kritérii) na těchto soutěžích: Olympiáda z jazyka českého, matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, dějepisu, Astronomická olympiáda, Pythagoriáda, Soutěž v anglickém, německém, francouzském jazyce, Soutěž dětí a mládeže v programování, Moravskoslezský matematický šampionát a Šumná Ostrava, a to dosažené nejen v probíhajícím školním roce, ale i ve školním roce minulém.

3. Termín pro odevzdání přihlášky

Přihlášky na střední školu se odevzdávají přímo řediteli střední školy – do 15. března 2014.

Z tohoto důvodu plánujeme v únoru a březnu 2014 prodloužení úředních hodin na sekretariátu školy. Od 17. února do 14. března budou úřední hodiny sekretariátu školy prodlouženy do 17:00 hodin. Akceptovány budou i přihlášky doručené poštou. Při případných nedostatcích přihlášky včas vyzveme zákonné zástupce žáka k jejímu doplnění nebo opravení.

4. Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky proběhnou 22. a 23. dubna 2014. Výsledky uchazečů z obou termínů prvního kola jsou zpracovávány do společného pořadí – vznikne tak pouze jeden celkový přehled přijatých a nepřijatých uchazečů.

Na uchazeče o studium na WG budou čekat testy obecných studijních předpokladů (OSP), z matematiky a českého jazyka. V testech z ČJ a M bude min. 20% úloh otevřených.

Ilustrační testy z jazyka českého a matematiky: stránky společnosti KVIC

Ilustrační testy z obecných studijních předpokladů: stránky společnosti SCIO

Na přihlášku musíte uvést, pro který termín jste se rozhodli. Pozvánka k přijímacím zkouškám s podrobnými kritérii hodnocení bude zaslána nejpozději 7. dubna 2014.

5. Náhradní termín přijímací zkoušky

Uchazeč, který se nemůže pro vážné důvody přijímací zkoušky zúčastnit, musí svou absenci omluvit nejpozději do tří dnů. Náhradní termín stanoví ředitel školy.

Účast na přijímací zkoušce na jiné střední škole však není akceptovatelnou omluvou – viz modelová situace 1.

6. Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení musí být zveřejněny nejpozději do tří pracovních dnů po posledním termínu přijímací zkoušky v prvním kole. Pořadí uchazečů i přehled přijatých a nepřijatých uchazečů je vyvěšen pod registračním číslem.

Výsledky přijímacího řízení bychom rádi zveřejnili na webových stránkách školy a ve vestibulu školy do pátku 25. dubna 2014 do 12 hodin. 

Poté budou rozhodnutí o nepřijetí (!) zaslána poštou. Na poště budou rozhodnutí uložena maximálně 5 pracovních dní, poté jsou považována za doručená.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají, pouze se výsledky přijímacího řízení vyvěsí na webové stránky školy a na úřední desku.

7. Zápisový lístek

Zápisové lístky slouží k potvrzení úmyslu studovat na zvolené střední škole. Orazítkovaný a podepsaný zápisový lístek vám vydá nejpozději do 15. března vaše základní škola (ve specifických případech – např. uchazečům z víceletých gymnázií – krajský úřad). Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat na střední škole nejpozději do desíti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení! Neodevzdá-li uchazeč zápisový lístek, vzdává se práva stát se žákem dané střední školy.

Modelové situace

V několika modelových situacích jsme se snažili vykreslit základní a pravděpodobné situace, které v průběhu přijímacího řízeni i po něm mohou nastat a které budete možná muset řešit.

1. Podal jsem dvé přihlášky, ale termíny konání přijímacích zkoušek jsou v jednom dni.

Stejný termín přijímacích zkoušek na různých školách není důvodem stanovení náhradního termínu. Žák si musí zvolit termín, kterého se zúčastní, už na přihlášce.

2. Odpovídá pořadí termínů přijímacích zkoušek na přihlášce mým preferencím při výběru střední školy?

Ne. Pořadí, v jakém absolvujete přijímací zkoušky v prvním kole na různých středních školách, není důležité. Termíny plánujte zcela libovolně tak, ať se můžete zúčastnit zkoušek na školách, o které skutečně máte zájem.

3. Jaký obor vzdělávání mám napsat do přihlášky ke vzdělávání, když chci studovat na gymnáziu?

Ve školním roce 2013/2014 budeme přijímat tři třídy oboru 79-41-K/41 – Gymnázium pro žáky devátých tříd a jednu třídu oboru 79-41-K/81 – Gymnázium pro žáky pátých tříd. Do přihlášky napište kód oboru i jeho název (např. 79-41-K/41 Gymnázium).

4. Byl jsem přijat na dvě školy. Co nyní?

Gratulujeme, jste výborný student! Dobře si vyberte a pozor, ať nepropásnete desetidenní lhůtu na doručení zápisového lístku na zvolenou školu. Můžete se začít těšit na nové kamarády, adaptační kurz, lyžařský kurz, moderní vybavení školy, cílenou přípravu ke vzdělávání na vysoké škole…

5. Musím dát vědět škole, že na ni nenastoupím ke studiu?

Vaší jedinou povinností je odevzdat zápisový lístek na střední škole, na které chcete nastoupit. Nedoručíte-li zápisový lístek na střední školu ve lhůtě do deseti pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí, vzdáváte se práva na ní studovat. Proto není nutné řediteli oznamovat, že budete studovat na jiné střední škole. Přesto tak učiňte. Pomůžete ostatním uchazečům!

6. Nebyl jsem přijat na žádnou střední školu. Jak mám postupovat?

Co nejdříve kontaktujte vedení střední školy, na kterou chcete opravdu nastoupit. Ředitel školy vás bude informovat o obsazenosti oborů a o možnostech odvolání či přijetí v dalších kolech.

Sledujte dále webové stránky svých vysněných škol a krajského úřadu (www.kraj-t.cz), kde se budou denně aktualizovat informace o dalších kolech přijímacích řízení na školu a v celém Moravskoslezském kraji. Ne všichni přijatí uchazeči na školy, kde byli přijati, nastoupí. Řada z nich si mohla vybírat a šla jinam.

7. Různé školy mají zcela jiná kritéria přijímacího řízení. Co stačí k přijetí na jedné škole nestačí na škole druhé. Je to možné?

Ano. Zda se v rámci přijímacího řízení konají i přijímací zkoušky rozhoduje výhradně ředitel střední školy. On volí termíny konání zkoušek, jejich obsah, formu, další skutečnosti, které mohou hrát roli, a stanovuje bodovou váhu jednotlivých částí přijímacího řízení (výsledky žáka ze základní školy, přijímací zkoušky, výstupní hodnocení, úspěchy na soutěžích, …). Tato kritéria ale musí zveřejnit do 31. ledna.

O stejné obory na různých školách je pak obecně různý zájem, což ale platilo vždy. Školy se liší nabídkou jazyků, vybavením učeben, možností výrazně se profilovat pomocí volitelných seminářů,?

Související odkazy

1. Informace o přípravných kurzech

2. Informace o Dnu otevřených dveří

3. Informace MŠMT – stránky MŠMT