menu

Primární prevence

Prevence sociálně-patologických jevů

Druhy činností

 • vytváření Školní preventivní strategie (dlouhodobého preventivního programu);
 • vytváření Preventivní program školy pro každý školní rok;
 • vytváření Program proti šikanování pro každý školní rok;
 • koordinace preventivních aktivit organizovaných pro studenty a jejich rodiče;
 • sledování projevů sociálně-patologických jevů na škole a jejich řešení, spolupráce s vedením školy, výchovnými poradkyněmi a třídními učiteli při řešení problémů;
 • spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti prevence sociálně-patologických jevů (Pedagogicko-psychologická poradna, krizová centra, specializované poradny, Policie ČR, DDM,…), spolupráce s krajským a okresním metodikem prevence;
 • zajišťování informovanosti žáků, rodičů a zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc mladistvým při problémech se závislostí nebo jinými sociálně-patologickými jevy;
 • organizace a zajištění adaptačních kurzů pro nově přijaté studenty 1. ročníků;
 • konzultační a poradenská činnost rodičům a zákonným zástupcům
 • vedení písemné dokumentace dle daných norem a předpisů.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je uzamčena a v případě potřeby poskytnuta k nahlédnutí dalším poradenským pracovníkům ta její část, nutná k výkonu jejich činnosti.

Dlouhodobé preventivní aktivity

 • studenti nižšího gymnázia (sekunda, tercie):
  • dlouhodobý preventivní program zajištěný PPPP
 • studenti vyššího gymnázia (kvinty, sexty, 1. a 2. ročníky):
  • dlouhodobý preventivní program zajištěný PPPP
  • kroužek první pomoci