menu

Čtyřleté studium

Ve čtyřletém studiu probíhá výuka ve všeobecném oboru:

Studium je koncipováno jako VŠEOBECNÉ. Naši absolventi pravidelně studují jak humanitní, tak přírodovědné a technické obory (viz statistika zde a graf s daty z roku 2018 vpravo).

Možnost profilace

Pro třetí a čtvrtý ročník si studenti gymnázia vybírají dva a tři předměty z bloku volitelných seminářů (každý s hodinovou dotací 2 hodiny týdně). O tom, které volitelné předměty se budou vyučovat, rozhoduje ředitel školy na základě zájmu většiny studentů. I přes širokou nabídku se nám daří díky vysokému počtu studentů v ročníku uspokojit zájmy drtivé většiny žáků. Na výuku volitelných předmětů se vytvářejí skupiny přibližně o 15 studentech. Nabídku volitelných seminářů se snažíme rozšiřovat. Žáci tak mají na výběr z programování, pedagogiky, psychologie, základů a konverzací v cizím jazyce, ekonomiky, ochrany životního prostředí, deskriptivní geometrie, latiny, genetiky, ekologie, aplikované fyziky, dějin moderního umění, vyšší matematiky atd.

Cizí jazyky

Všichni studenti se povinně učí celou dobu studia anglický jazyk. Ve třetím a čtvrtém ročníku na ně čeká i konverzace v anglickém jazyce. Hodinová dotace angličtiny tak je od prvního do čtvrtého ročníku 3-3-5-5 hodin týdně. Studenti čtyřletého studia si dále od prvního ročníku volí i druhý cizí jazyk (3-3-3-3). Vybrat si mohou z němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. Každoročně je ze strany nově přijatých studentů téměř rovnoměrný zájem o studium všech těchto jazyků. Ve třetím a čtvrtém ročníku čeká na žáky v rámci bloků volitelných předmětů i latina, popř. si mohou zvolit základy jiného cizího jazyka (který doposud nestudují) nebo konverzaci v cizím jazyce (který již studují). Jazykové znalosti považujeme za základ vzdělání.

Něco navíc – nadaní žáci, odborníci z praxe, zahraniční exkurze…

Součástí studia je v prvním ročníku týdenní lyžařský kurz a třídenní adaptační kurz a ve druhém ročníku několikadenní exkurze v rámci České republiky. Ve třetím ročníku se žáci mohou těšit na týdenní sportovní kurz a ve čtvrtém ročníku – maturitním – na exkurzi do Prahy.  Dále mohou žáci dle zájmu navštívit zajímavá místa v České republice i v zahraničí – Londýn, Provence, Itálie, Drážďany, Pobaltí, Holandsko, …  V posledních deseti letech jsme zorganizovali obvykle týdení výlety do Paříže, do Bavorska, několikrát do jižní Anglie a Bruselu. Navštívili jsme Itálii (Řím, Vatikán), Bretaň, Španělsko. Díky vynikajícím vazbám na zástupce Evropského parlamentu pravidelně (prakticky každoročně) jezdíme do Štrasburku. V rámci spolupráce s partnerským gymnáziem v Námestovu na Slovensku realizujeme výměnné exkurze a společné projekty. Pravidelně navštěvujeme adventní Vídeň. Více informací naleznete na stránkách předmětových komisí.

Od roku 2017 zcela systémově pracujeme s nadanými žáky a snažíme se jim zprostředkovat možnost dále se rozvíjet v oblasti, která je baví a naplňuje, ať již v rámci studia přímo ve škole (přednášky a worskhopy s odborníky z univerzit i velkých podniků), nebo v rámci spolupráce s externími subjekty (Univerzita Karlova, Ostravská univerzita, VŠB-TUO, Kaprálův Mlýn, Tieto, atd). Důležité je, že nadaným žájem je pro nás žák, který projevuje výrazný zájem a chuť o studium nějakého oboru.

Pro vzdělávání v tomto oboru vzdělání nejsou nařízením vlády č. 211/2010 Sb. stanovena žádná onemocnění nebo zdravotní obtíže vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost uchazeče. V průběhu studia se žáci mohou setkat s těmito faktory pracovního prostředí (dle platné kategorizace): zvýšená fyzická zátěž, zraková zátěž, pracovní poloha a chemické látky (ve výuce).