menu

Česká hlavička pro Lucii Peterkovou

Česká hlavička pro Lucii Peterkovou

Velkého úspěchu dosáhla naše čerstvá absolventka Lucie Peterková, která se stala jedním z vítězů letošního ročníku Českých hlaviček. Získala cenu FUTURA „Řešení pro budoucnost“. Problematice nanomateriálů a jejich využití se věnovala dlouhodobě při studiu na Wichterlově gymnáziu a to nejen na svých stážích, ale i v soutěži SOČ atd. Ve svém medailonu uvedla:

Moje práce se zabývá studiem, syntézou a aplikací cytotoxicity nanočástic stříbra a TiO2. Hlavním cílem práce bylo zjistit vliv nanočástic stříbra a TiO2 na buňky bakterie Escherichia coli DBM 3125. Vedlejšími cíli pak bylo vyrobit nanočástice stříbra fotochemickou metodou, hydrolyticky nanočás-tice TiO2, popsat a porovnat vlastnosti těchto nanočástic za pomocí spektrofotometru, XRD analýzy a aktinometrie. Bylo zjištěno, že nanočástice TiO2 se vyznačují vyšší cytotoxicitou vůči buňkám bak-terie Escherichia coli DBM 3125 než nanočástice stříbra o koncentraci 108 mg/L.

Zajímavý je ale především poznatek, že nanočástice TiO2 samotné působí na buňky bakterie značně toxicky, ovšem pokud byly bakterie již vystaveny záření (v tomto případě neionizujícímu UV záření), toxický efekt nanočástic se snížil. Tento poznatek by tedy mohl najít další uplatnění na poli nanomedicíny, především ve výzkumu a léčbě rakoviny. Nanočástice TiO2 by se tak daly využít jako nosiče různých látek (například léku) v lidském organismu. Své uplatnění by mohly nalézt také v radioterapii.

Záznam slavnostního předávání cen můžete sledovat v sobotu 7. 11. od 14:35 na ČT2 – upoutávka ZDE.

Projekt České hlavičky je odvozen od mateřského projektu Česká hlava, který má v současné době dobře fungující mediální kampaň zaměřenou na popularizaci vědy v České republice a daří se mu zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků. Je završen pravidelným udělováním Národní ceny vlády Česká hlava a dalšími cenami z oblasti vědy a techniky.

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. Je organizován a realizován společností Česká hlava PROJEKT, z.ú.. a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Vysokou školou ekonomickou v Praze a sponzorskými partnery projektu. Metodika projektu vychází z principu, že bude umožněno informovat širokou veřejnost a nadané studenty, kteří budou v široce pojaté mediální kampani prezentováni jako vzory pro své vrstevníky.

Upřímně a srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu i bádání!