menu

Historie školy

Dějiny Wichterlova gymnázia se začaly psát před více než půlstoletím a byly dlouho úzce spjaty s rozvojem největšího ostravského obvodu a zároveň s komplikovaným vývojem školského systému v naší zemi.

Od roku 1952 probíhala mohutná výstavba Poruby, sídlištního celku, který se měl podle tehdejších velikášských plánů stát centrem Nové Ostravy. S budováním stále nových bytů vznikala postupně i potřeba nových tříd základních škol v různých částech obvodu, a proto se muselo gymnázium několikrát stěhovat, a to vždy tam, kde byla v tu chvíli dočasně volná kapacita. V prvních patnácti letech vývoje školy však došlo nejen k několika změnám její adresy, ale také ke  školským reformám,  v jejichž důsledku jsme byli nejprve jedenáctiletou střední školou (1956-1961), pak střední všeobecně vzdělávací školou (poslední “třeťáci” maturovali r. 1971) a nakonec od roku 1969 gymnáziem.

V roce 1970 došlo ke sloučení naší školy s experimentálním gymnáziem, založeným v roce 1968, a roku 1972 se naopak čtyři naše třídy staly základem dnešního Gymnázia Olgy Havlové.

Od roku 1975 sídlí škola trvale v budově, která pro ni byla vybudována již v roce 1958 a kterou pak musela na 15 let opustit. V povědomí většiny lidí je proto stále zapsána jako tzv. “velká Thälmannka”, či později jako “velký Exil”. K padesátému výročí svého založení získala čestný název Wichterlovo gymnázium.

Dějiny školy v datech:

 • 1956 – první dvě deváté třídy jedenáctiletky na Komenského 668;
 • 1958 – nově otevřená budova na Thälmannově 669;
 • 1961 – SVVŠ přestěhována na Čkalovovu 942;
 • 1964 – nová budova na Pokorného 1284;
 • 1968 – vzniká experimentální osmileté gymnázium (od r. 1969 sídlí na ulici Aleše Hrdličky 1638);
 • 1970 – sloučení obou škol (stěhování z Pokorného na Hrdličkovu ulici);
 • 1972 – “odštěpení” nově založené školy (dnešní Gymnázium Olgy Havlové), sídlící v letech 1973?1986 na Thälmannově 491 a známé (narozdíl od naší “velké”) jako “malá Thälmannka”;
 • 1975 – zpět v budově na Thälmannově 669 (dnes ulice Čs. exilu);
 • 2006 – čestný název Wichterlovo gymnázium;
 • 2008-2009 – celková rekonstrukce Domečku (Operační program Životní prostředí, 7 000 000 Kč)
 • 2011 – WG obsadilo 1. místo v rámci Moravskoslezkého kraje v prvním ročníku státních maturit;
 • 2012 – název školy Wichterlovo gymnázium, zkratka Wigym a logo školy bylo zapsáno u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochranné známky. Instalace trvalé expozice výstavy OTTO Wichterle-Vědec a vynálezce: Příběh kontaktní čočky;
 • 2014 – Wg získalo Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost (1. místo v kategorii Organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců);

Ředitelé školy:

 • Oldřich Tomšík (1956-1958)
 • Jaroslav Kozel (1958-1959)
 • Alfréd Lubojacký (1959-1973)
 • Karel Pinkas (experimentální gym.) (1968-1970)
 • Jaromír Balcar (1973-1990)
 • Kamil Štěpán (1990-1992)
 • Pavla Diváková (1992)
 • Věra Šmajstrlová (1992-1993)
 • Jaroslava Fischerová (1993-2007)
 • Antonín Balnar (2007-2014)
 • Jan Netolička (2015-dosud)

Podrobné dějiny Wichterlova gymnázia společně se vzpomínkami pamětníků naleznou zájemci v almanachu vydaném k 60. výročí založení naší školy. Almanach obsahuje rovněž seznamy všech absolventů za první půlstoletí existence školy. K dostání je u zástupců spolku OKNA.

PhDr. Petr Smolák