menu

Školní poradenské pracoviště a kariérové poradenství

ROZSAH ČINNOSTI ŠPP SE ODVÍJÍ OD SAMOTNÉHO ÚČELU VYŽÁDANÉ SLUŽBY A JE PLNĚ V KOMPETENCI PRACOVNÍKŮ ŠPP ZVOLIT SI K DOSAŽENÍ CÍLE ADEKVÁTNÍ METODY. PRACOVNÍCI ŠPP MOHOU BÝT INFORMOVÁNI O ZDRAVOTNÍM STAVU KLIENTA A STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH POMĚRECH. V RÁMCI TĚCHTO OKOLNOSTÍ JSOU PRACOVNÍCI ŠPP VÁZÁNI MLČENLIVOSTÍ.

Školní psycholožka

Kateřina Petrusová, MSc.
psycholog@wigym.cz
+420 596 912 567
Pondělí - Pátek 11:30-14:15; případně dle domluvy

HLAVNÍMI ÚKOLY ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY JSOU:

 • Koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole.
 • Zajišťuje diagnostickou činnost na škole (osobnostní diagnostika, rozumové předpoklady, diagnostika třídních kolektivů), dále zajišťuje různé dotazníky či ankety týkající se klimatu školy.
 • Pracuje s dětmi či třídami s psychosociálně rizikovými jevy.
 • Zajišťuje krizovou intervenci žákům, jejich rodičům i učitelům, dále nabízí poradenská setkání výše zmíněným.
 • V rámci třídnických hodin pracuje s kolektivem na zvyšování osobnostních a sociálních dovedností žáků a vytváření pozitivního školního klimatu.

Výchovná poradkyně

Mgr. Martina Štěpánová
poradce@wigym.cz (pro výchovné poradenství) stepanova@wigym.cz (pro výuku RJ a AJ)
+420 596 912 567, kl. 66
Úterý 7:30-9.50 Čtvrtek 13:25-14:10 případně dle domluvy

Hlavními úkoly výchovného poradce jsou:

 • koordinace práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování;
 • ve spolupráci SPC (popř. i PPP) zajišťuje integraci žáků;
 • poskytuje kariérové poradenství;
 • zpracovává přihlášky ke studiu na VŠ.

Kariérová poradkyně

Mgr. Hana Korbelová
korbelova@wigym.cz
+420 596 912 567, kl. 41
Úterý 11:30-12:15 případně dle domluvy

Hlavními úkoly kariérového poradce jsou:

 • individuální poradenství (výběr seminářů, studium na VŠ v ČR i v zahraničí, výběr volnočasových aktivit a dobrovolnické činnosti, strategie efektivního studia);
 • skupinové poradenství (tvorba osobního portfolia, příprava na pracovní pohovor, nabídka/poptávka pracovního trhu);
 • testování (testy osobnosti, testy profesní orientace, atp.).

Metodik prevence

Mgr. Martina Kaniová
kaniova@wigym.cz
+420 596 912 567, kl. 63
Středa, 10:45 - 11:30

Hlavními úkoly metodika prevence jsou:

 • poskytování žákům, jejich zákonným zástupcům a učitelům informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů;
 • zpracovává Preventivní program školy;
 • navrhování opatření k odhalování rizik spojených s výskytem záměrného ubližování, agresivity a závislostí;
 • mapování projevů sociálně patologického chování mezi žáky a navrhování jejich řešení;
  koordinaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, rasismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 • Více informací naleznete na stránce Primární prevence.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je uzamčena a v případě potřeby poskytnuta k nahlédnutí dalším poradenským pracovníkům ta její část, nutná k výkonu jejich činnosti.

Další odkazy