menu

Přijímací řízení

Na prvním místě je sen

Výsledky přijímacího řízení

ve školním roce 2023/2024

Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Denní forma studia

Kritéria si můžete stáhnout ve formátu PDF

Obor 79-41-K/81 Gymnázium

ŠVP Matematika a příroda

Kritéria si můžete stáhnout ve formátu PDF

Obor 79-41-K/81 Gymnázium

ŠVP Mluvíme anglicky

Kritéria si můžete stáhnout ve formátu PDF

Poučení

Proti tomuto usnesení lze podle § 68 odst. 5 a § 81 a násl. správního řádu podat odvolání u střední školy (Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO: 00842702, se sídlem Čs. exilu 669/16, 70800 Ostrava), a to do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.

Odvolacím orgánem, který rozhoduje o odvolání, je na základě § 183 odst. 3 školského zákona Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako nadřízený správní orgán ředitelů škol a školských zařízení při rozhodování podle § 165 odst. 2 písm. f) školského zákona.

Vážení uchazeči,
v tuto chvíli již víte, kdo byl přijat ke studiu na Wichterlově gymnáziu, kdo na jinou školu a kdo bude muset případně podat přihlášku do 2. kola. Přijatým moc gratuluji a nepřijatým přeji hodně štěstí, pevné nervy a víru, protože vše jistě dobře dopadne.
Připravili jsme pro vás pár základních informací, nicméně vše podrobně a velmi srozumitelně vysvětlují také oficiální stránky https://www.prihlaskynastredni.cz/ Určitě doporučujeme hledat informace také tam.

1. Byl jsem přijatý na Wichterlovo gymnázium

Ještě jednou gratulujeme. Pravděpodobně už máte v e-mailové schránce pokyny, jak postupovat dál. Seznamte se s nimi, prosím, budeme od vás potřebovat pár dalších informací (např. volbu druhého cizího jazyka). Těšíme se na vás 😊

2. Nebyl jsem přijatý, případně jsem byl přijatý na jinou školu

Letošní systém se od předchozích let liší. Věnujte, prosím, pozornost informacím níže.

Odvolání
V minulých letech se podávalo odvolání, když byl uchazeč “pod čarou” a doufal, že se do oboru nezapíše (neodevzdá zápisový lístek) dostatečný počet uchazečů, aby byl posunut v pořadí “nad čáru”. Nově již toto neplatí, protože všechna místa jsou díky priroritizaci zaplněna systémem při rozřazování úspěšných uchazečů.
Škola nemůže na uvolněné místo v rámci 1. kola umístit jiného uchazeče. V případě většího počtu uvolněných míst se může škola rozhodnout vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení.
Odvolání je možné podat jen ze zákonných důvodů a v odvolání je nutné uvést, v čem spatřujete nezákonnost rozhodnutí (viz Poučení).

Přihláška do 2. kola
Pokud jste nebyli přijati na žádnou ze zvolených škol, máte stále možnost přihlásit se do 2. kola přijímacího řízení na školy, které ještě mají volná místa. Postup najdete zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html
2. kolo na Wichterlově gymnáziu
V tuto chvíli jsme přijali do všech oborů maximální počet žáků. O případném vyhlášení 2. kola rozhodneme v případě, že by se větší počet přijatých žáků vzdal práva nastoupit. Sledujte naše stránky.

Vzdání se přijetí v 1. kole
V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, může se svého místa vzdát a informovat školu o skutečnosti, že ke studiu nenastoupí. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech. V případě vzdání se přijetí uchazeč nemůže nastoupit na jinou školu v 1. kole a ředitel školy nemůže v rámci 1. kola na jeho místo nikoho přijmout.
Vzdát přijetí se můžete písemně k rukám ředitele Wichterlova gymnázia nejpozději 3 pracovní dny před termínem podání přihlášky do 2. kola, který informaci následně předá do systému Dipsy.

Příklad:
Byl jsem přijat na mou první školu/obor vzdělání v pořadí, ale rozmyslel jsem si to a chtěl bych radši na druhou. Můžu to nějak udělat?
Nemůžete. Pokud jste na jednu školu do příslušného oboru přijat, jediná možnost je vzdát se přijetí, pak podat přihlášku ve 2. nebo dalším kole. Nemáte ale jistotu, že na Vaší „druhé“ škole bude ve 2. kole vypisováno přijímací řízení a že na ní budete přijat.

VyhlÁšení přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024

Wichterlovo gymnázium, Ostrava–Poruba, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

které proběhne ve školním roce 2023/2024, pro uchazeče se zahájením vzdělávání ve školním roce 2024/2025.

Vyhlášení si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Kromě oficiálních kritérií budete potřebovat také metodiku. Všechny podrobnosti k tomu, jak podat přihlášku, pro vás letos připravilo MŠMT a společnost CERMAT. Velmi doporučujeme se před podáním přihlášky se všemi možnými postupy seznámit na informačním webu, dostupným pomocí tlačítka níže. Na tomto webu najdete také systém DIPSY.CZ, ve kterém můžete nejen vyplnit, ale rovnou podat přihlášku elektronicky.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro následující obory a obsahová zaměření ŠVP:

Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Denní forma studia

Pro žáky 9. tříd ZŠ, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

Počet přijímaných uchazečů

60 (2 třídy)

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole

12. 4. a 15. 4. 2024

Náhradní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole

29. 4. a 30. 4. 2024

Místo konání bude generováno systémem DiPSY a upřesněno v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Kritéria si můžete stáhnout ve formátu PDF

Obor 79-41-K/81 Gymnázium

ŠVP Matematika a příroda

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Třída zaměřená na matematiku, informatiku a přírodní vědy.

Počet přijímaných uchazečů

30 (1 třída)

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole

16. 4. a 17. 4. 2024

Náhradní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole

29. 4. a 30. 4. 2024

Místo konání bude generováno systémem DiPSY a upřesněno v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Kritéria si můžete stáhnout ve formátu PDF

Obor 79-41-K/81 Gymnázium

ŠVP Mluvíme anglicky

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Počet přijímaných uchazečů

30 (1 třída)

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole

16. 4. a 17. 4. 2024

Náhradní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole

29. 4. a 30. 4. 2024

Místo konání bude generováno systémem DiPSY a upřesněno v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Kritéria si můžete stáhnout ve formátu PDF

Obor 79-41-K/41 Gymnázium

Denní forma studia

Pro žáky 9. tříd ZŠ, odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky (§ 59 zákona 561/2004 Sb. školský zákon).

Obor 79-41-K/81 Gymnázium

ŠVP Matematika a příroda

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Třída zaměřená na matematiku, informatiku a přírodní vědy.

Obor 79-41-K/81 Gymnázium

ŠVP Mluvíme anglicky

Pro žáky z 5. tříd ZŠ. Všeobecně zaměřená třída s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Počet přijímaných uchazečů

60 (2 třídy)

30 (1 třída)

30 (1 třída)

Řádné termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole

12. 4. a 15. 4. 2024

16. 4. a 17. 4. 2024

16. 4. a 17. 4. 2024

Náhradní termíny konání jednotné zkoušky v 1. kole

29. 4. a 30. 4. 2024

29. 4. a 30. 4. 2024

29. 4. a 30. 4. 2024

Místo konání bude generováno systémem DiPSY a upřesněno v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Podmínky pro přijetí platné pro všechny obory a obsahová zaměření

 • Podání řádně vyplněné přihlášky v zákonem stanoveném termínu a formě včetně všech povinných příloh uvedených v kritériích pro přijetí daného oboru.
 • Splnění stanovených kritérií pro daný obor.
 • Absolvování jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky.
 • Splnění všech zákonem stanovených podmínek dle § 59-61 zákona č. 561/2004 Sb.
 • Školní přijímací zkouška nebyla stanovena.
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti není vyžadováno.
 • Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), zákonem 67/2022 Sb. a opatřením obecné povahy MSMT-26560/2023-1.

Důležité termíny

 • Termín pro odeslání přihlášky ke studiu je pro první kolo přijímacího řízení do 20. února 2024.
 • Výsledky budou zveřejněny 15. 5. 2024 v systému www.dipsy.cz.

Další důležité náležitosti přihlášky
doklady prokazující splnění kritérií přijímacího řízení

 • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
 • certifikát o složení zkoušky z cizího jazyka dle Kritérií,
 • kopie diplomu nebo jiného dokumentu vydaného organizátorem soutěže (např. výsledková listina) dle Kritérií,
 • doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení (pokud takové doporučení bylo uchazeči vydáno, formulář je přílohou přihlášky),
 • doklad prokazující splnění podmínek pro prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona,
 • žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v jazyce národnostní menšiny,
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.

Pořadí uvedených oborů vzdělání v přihlášce vyjadřuje přednostní volbu oboru vzdělání, tzn. že obory vzdělání jsou řazeny dle preference. Uvedené pořadí musí být ve všech podaných přihláškách shodné. Změna oboru vzdělání ani změna pořadí (preference uchazeče) není možná po uplynutí termínu pro podání přihlášek.

Je-li doklad přílohy, který uchazeči vydává třetí osoba (např. doporučení školského poradenského zařízení nebo hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání), vydán v digitální formě, musí být opatřen elektronickým podpisem osoby pověřené k vydání dokladu.

Ostrava, 25. 1. 2024
č.j.: WG/88/2024

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

pro obor 79–41–K/41 Gymnázium

ve školním roce 2023/2024 (vzdělávání od školního roku 2024/2025)

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor 79-41-K/41 Gymnázium, bude realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

V prvním kole přijímacího řízení přijímáme maximálně 60 uchazečů (2 třídy).

Podmínky pro přijetí uchazeče:

 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky v zákonem stanoveném termínu a formě.
 • Absolvování jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky.
 • Zisk minimálně 20 bodů z JPZ z českého jazyka a zároveň minimálně 10 bodů z JPZ z matematiky.
 • Splnění dalších relevantních podmínek stanovených zejména výše uvedenými právními předpisy.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě dosaženého bodového hodnocení, které získají v přijímacím řízení. Toto bodové hodnocení obsahuje:

 1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky:

Jednotná přijímací zkouška

Počet bodů

z českého jazyka a literatury

0–50 bodů

z matematiky

0–50 bodů

Uchazeči se započítá lepší výsledek z obou testů, který se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

 1. Hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ:

Uchazeč doloží hodnocení prostou kopií vysvědčení nebo dokumentem vydaným základní školou (např. výpisem z pololetní klasifikace nebo na formuláři Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání) nejpozději společně s přihláškou.

Hodnotí se součet studijních průměrů v 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (nebo jejich ekvivalentů na nižším stupni víceletého gymnázia):

Průměr

Body

Příklad: Žák měl v 2. pololetí 8. ročníku průměr 1,00 a v 1. pololetí 9. ročníku průměr 1,32. Součet obou průměrů je 2,32 – žák získá 25 bodů.

Pokud byl žák v některém z uvedených obdobích hodnocen nejméně z jednoho předmětu stupněm dostatečný nebo nedostatečný, započítává se mu 0 bodů bez ohledu na studijní průměr.

Do průměru známek se nezapočítává známka z chování a známky z nepovinných předmětů. V případě, že 2. pololetí 8. ročníku připadá na šk. rok 2019/2020, započítá se uchazeči studijní průměr za 1. pololetí 8. ročníku.

2,00–2,20

35 bodů

2,21–2,40

25 bodů

2,41–2,60

20 bodů

2,61–2,80

15 bodů

2,81–3,00

10 bodů

3,01 a více

0 bodů

 1. Hodnocení účasti na soutěžích vyhlášených ve školním roce 2022/2023 nebo 2023/2024 a certifikátů o složení zkoušky z cizího jazyka (uchazeč doloží níže požadované dokumenty nejpozději do 30. dubna 2024 do 8:30):
  1. Vědomostní soutěže* (okresní a vyšší kolo) – uchazeč doloží přílohou v podobě prosté kopie diplomu nebo jiného dokumentu vydaného organizátorem soutěže (např. výsledková listina). 15 bodů
  2. Ostatní soutěže, např. hudební, výtvarné, recitační, chovatelské nebo sportovní soutěže (okresní a vyšší kolo) – uchazeč doloží přílohou v podobě prosté kopie diplomu nebo jiného dokumentu vydaného organizátorem soutěže (např. výsledková listina). 5 bodů
  3. Certifikát potvrzující složení zkoušky z cizího jazyka na úrovni B1 a vyšší – uchazeč doloží prostou kopií vydaného certifikátu. 15 bodů
 • O udělení počtu bodů (kategorii soutěže) rozhoduje ředitel Wichterlova gymnázia.
 • Každému uchazeči se započítá jedno umístění/certifikát s nejvyšším bodovým ziskem.

* Mezi tyto soutěže se řadí také soutěže Wichterlova gymnázia – Moravskoslezský matematický šampionát, Globetrotter a Přírodovědná soutěž.

Uchazeči o studium tak mohou získat maximálně 150 bodů.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Při rovnosti bodů rozhoduje v tomto pořadí:

 1. bodový zisk z jednotné zkoušky z matematiky;
 2. bodový zisk z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury;
 3. studijní průměr uvedený dle bodu č. 2 těchto kritérií – Hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ;
 4. bodový zisk z bodu č. 3 těchto kritérií – Hodnocení účasti na soutěžích…;
 5. procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z jednotné zkoušky z matematiky;
 6. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel, operací a proměnné (9. ročník) z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 7. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 8. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti geometrie v rovině a prostoru z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 9. procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z jednotné zkoušky z českého jazyka z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 10. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 11. preference daného oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce (uchazeč s vyšší preferencí Wichterlova gymnázia bude zařazen výše);
 12. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu matematika nebo jeho ekvivalentu;
 13. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu český jazyk nebo jeho ekvivalentu;
 14. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu fyzika nebo jeho ekvivalentu;
 15. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu přírodopis nebo jeho ekvivalentu;
 16. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu chemie nebo jeho ekvivalentu;
 17. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu dějepis nebo jeho ekvivalentu;
 18. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu zeměpis nebo jeho ekvivalentu.

Zvláštní podmínky:

 1. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží k přihlášce písemné doporučení školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání jednotných testů upraveny dle doporučení. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.
 2. Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), zákonem 67/2022 Sb. a opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-26560/2023-1.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem. U těchto uchazečů se neuplatní podmínka minimálního zisku 20 bodů z JPZ, uchazeč splnil podmínky přijetí, pokud byl hodnocen stupněm „uspěl“.

V případě, že bude uchazeči prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, použije se pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů pořadí uchazečů stanovené Centrem na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Toto redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

Uchazeč, který se vzdělává nebo vzdělával ve škole nebo třídě s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, a který se hlásí alespoň do jednoho oboru středního vzdělání, kde je vyučovacím jazykem jazyk národnostní menšiny, má na žádost právo konat jednotnou zkoušku z matematiky v jazyce národnostní menšiny.

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, doloží poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy. Dále uchazeč doloží učební plán a způsob klasifikace dotčené školy v zahraničí. Všechny tyto dokumenty musí být opatřeny úředně ověřeným českým překladem s výjimkou dokumentů ve slovenském, anglickém, německém, francouzském, španělském, ukrajinském a ruském jazyce. Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních je v kompetenci ředitele školy. Cizinec dle zákona 67/2022 Sb. může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání nebo splnění povinné školní docházky čestným prohlášením, pokud doklad nemá. Cizinec dle zákona 67/2022 Sb. má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Osoby, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou doložit účast na soutěžích i jiných než uvedených v bodě 3 těchto kritérií. O bodovém zisku za tyto soutěže rozhoduje ředitel školy.

Další předpoklady pro přijetí uchazečů:

Uchazeč se může stát žákem školy, pokud splní následující předpoklady:

 1. Doloží splnění povinné školní docházky nebo úspěšně ukončeného základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, a to nejpozději 1. 9. 2024.
 2. Cizinec, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, doloží doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, a to nejpozději 1. 9. 2024.
Ostrava, 25. 1. 2024
č.j.: WG/89/2024

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

pro obor 79–41–K/81 Gymnázium – ŠVP Matematika a příroda

ve školním roce 2023/2024 (vzdělávání od školního roku 2024/2025)

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor 79-41-K/81 Gymnázium pro obsahové zaměření ŠVP Matematika a příroda, bude realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

V prvním kole přijímacího řízení přijímáme maximálně 30 uchazečů (1 třídu).

Podmínky pro přijetí uchazeče:

 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky v zákonem stanoveném termínu a formě.
 • Absolvování jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky.
 • Splnění dalších relevantních podmínek stanovených zejména výše uvedenými právními předpisy.
 1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky:

Jednotná přijímací zkouška

Počet bodů

z českého jazyka a literatury

0–50 bodů

z matematiky

0–50 bodů

Uchazeči se započítá lepší výsledek z obou testů, který se zaokrouhlí na dvě desetinná místa. Spodní hranice úspěšnosti není stanovena.

 1. Hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ:

Uchazeč doloží hodnocení prostou kopií vysvědčení nebo dokumentem vydaným základní školou (např. výpisem z pololetní klasifikace nebo na formuláři Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání) nejpozději společně s přihláškou.

Hodnotí se součet studijních průměrů v 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ (nebo jejich ekvivalentů na nižším stupni víceletého gymnázia):

Průměr

Body

Příklad: Žák měl v 2. pololetí 4. ročníku průměr 1,00 a v 1. pololetí 5. ročníku průměr 1,32. Součet obou průměrů je 2,32 – žák získá 30 bodů.

Pokud byl žák v některém z uvedených obdobích hodnocen nejméně z jednoho předmětu stupněm dostatečný nebo nedostatečný, započítává se mu 0 bodů bez ohledu na studijní průměr.

Do průměru známek se nezapočítává známka z chování a známky z nepovinných předmětů

2,00–2,20

40 bodů

2,21–2,40

30 bodů

2,41–2,60

25 bodů

2,61–2,80

20 bodů

2,81–3,00

15 bodů

3,01 a více

0 bodů

 1. Hodnocení účasti na soutěžích vyhlášených ve školním roce 2022/2023 nebo 2023/2024 a certifikátů o složení zkoušky z cizího jazyka (uchazeč doloží níže požadované dokumenty nejpozději do 30. dubna 2024 do 8:30):
  1. Individuální vědomostní soutěže (městské a vyšší kolo) – uchazeč doloží přílohou v podobě prosté kopie diplomu nebo jiného dokumentu vydaného organizátorem soutěže (např. výsledková listina). 10 bodů
  2. Ostatní soutěže, např hudební, výtvarné, recitační, chovatelské, sportovní (jakékoli kolo) – uchazeč doloží přílohou v podobě prosté kopie diplomu nebo jiného dokumentu vydaného organizátorem soutěže (např. výsledková listina). 5 bodů
  3. Certifikát potvrzující složení zkoušky z cizího jazyka na úrovni A2 a vyšší – uchazeč doloží prostou kopií vydaného certifikátu. 10 bodů
 • O udělení počtu bodů (kategorii soutěže) rozhoduje ředitel Wichterlova gymnázia.
 • Každému uchazeči se započítá jedno umístění/certifikát s nejvyšším bodovým ziskem.

Uchazeči o studium tak mohou získat maximálně 150 bodů.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Při rovnosti bodů rozhoduje v tomto pořadí:

 1. bodový zisk z jednotné zkoušky z matematiky;
 2. bodový zisk z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury;
 3. studijní průměr uvedený dle bodu č. 2 těchto kritérií – Hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ;
 4. procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z jednotné zkoušky z matematiky;
 5. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel, operací z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 6. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 7. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti geometrie v rovině a prostoru z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 8. procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z jednotné zkoušky z českého jazyka z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 9. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 10. preference daného oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce (uchazeč s vyšší preferencí Wichterlova gymnázia bude zařazen výše);
 11. bodový zisk z bodu č. 3 těchto kritérií – Hodnocení účasti na soutěžích…;
 12. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu matematika nebo jeho ekvivalentu;
 13. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu český jazyk nebo jeho ekvivalentu.

Zvláštní podmínky:

 1. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží k přihlášce písemné doporučení školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání jednotných testů upraveny dle doporučení. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.
 2. Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), zákonem 67/2022 Sb. a opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-26560/2023-1.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem. Uchazeč splnil podmínky přijetí, pokud byl hodnocen stupněm „uspěl“.

V případě, že bude uchazeči prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, použije se pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů pořadí uchazečů stanovené Centrem na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Toto redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, doloží poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy. Dále uchazeč doloží učební plán a způsob klasifikace dotčené školy v zahraničí. Všechny tyto dokumenty musí být opatřeny úředně ověřeným českým překladem s výjimkou dokumentů ve slovenském, anglickém, německém, francouzském, španělském, ukrajinském a ruském jazyce. Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních je v kompetenci ředitele školy. Cizinec dle zákona 67/2022 Sb. může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání nebo splnění povinné školní docházky čestným prohlášením, pokud doklad nemá. Cizinec dle zákona 67/2022 Sb. má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Osoby, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou doložit účast na soutěžích i jiných než uvedených v bodě 3 těchto kritérií. O bodovém zisku za tyto soutěže rozhoduje ředitel školy.

Další předpoklady pro přijetí uchazečů:

Uchazeč se může stát žákem školy, pokud splní následující předpoklady:

 • Doloží úspěšné ukončení 5. ročníku ZŠ, a to nejpozději 1. 9. 2024.
 • Cizinec, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, doloží doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, a to nejpozději 1. 9. 2024.
Ostrava, 25. 1. 2024
č.j.: WG/91/2024

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

pro obor 79–41–K/81 Gymnázium – ŠVP Mluvíme anglicky

ve školním roce 2023/2024 (vzdělávání od školního roku 2024/2025)

První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor 79-41-K/81 Gymnázium pro obsahové zaměření ŠVP Mluvíme anglicky, bude realizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

V prvním kole přijímacího řízení přijímáme maximálně 30 uchazečů (1 třídu).

Podmínky pro přijetí uchazeče:

 • Odevzdání řádně vyplněné přihlášky v zákonem stanoveném termínu a formě.
 • Absolvování jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a literatury a matematiky.
 • Splnění dalších relevantních podmínek stanovených zejména výše uvedenými právními předpisy.

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě dosaženého bodového hodnocení, které získají v přijímacím řízení. Toto bodové hodnocení obsahuje:

 1. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky (z českého jazyka a literatury a z matematiky):

Jednotná přijímací zkouška

Počet bodů

z českého jazyka a literatury

0–50 bodů

z matematiky

0–50 bodů

Uchazeči se započítá lepší výsledek z obou testů, který se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

Spodní hranice úspěšnosti není stanovena.

 1. Hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ:

Součet studijních průměrů v 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ:

Uchazeč doloží hodnocení prostou kopií vysvědčení nebo dokumentem vydaným základní školou (např. výpisem z pololetní klasifikace nebo na formuláři Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání) nejpozději společně s přihláškou.

Průměr

Body

Příklad: Žák měl v 2. pololetí 4. ročníku průměr 1,00 a v 1. pololetí 5. ročníku průměr 1,32. Součet obou průměrů je 2,32 – žák získá 30 bodů.

Pokud byl žák v některém z uvedených obdobích hodnocen nejméně z jednoho předmětu stupněm dostatečný nebo nedostatečný, započítává se mu 0 bodů bez ohledu na studijní průměr.

Do průměru známek se nezapočítává známka z chování a známky z nepovinných předmětů

2,00–2,20

40 bodů

2,21–2,40

30 bodů

2,41–2,60

25 bodů

2,61–2,80

20 bodů

2,81–3,00

15 bodů

3,01 a více

0 bodů

 1. Hodnocení účasti na soutěžích vyhlášených ve školním roce 2022/2023 nebo 2023/2024 a certifikátů o složení zkoušky z cizího jazyka (uchazeč doloží níže požadované dokumenty nejpozději do 30. dubna 2024 do 8:30):
  1. Individuální vědomostní soutěže (městské a vyšší kolo) – uchazeč doloží přílohou v podobě prosté kopie diplomu nebo jiného dokumentu vydaného organizátorem soutěže (např. výsledková listina). 10 bodů
  2. Ostatní soutěže, např hudební, výtvarné, recitační, chovatelské, sportovní (jakékoli kolo) – uchazeč doloží přílohou v podobě prosté kopie diplomu nebo jiného dokumentu vydaného organizátorem soutěže (např. výsledková listina). 5 bodů
  3. Certifikát potvrzující složení zkoušky z cizího jazyka na úrovni A2 a vyšší – uchazeč doloží prostou kopií vydaného certifikátu. 10 bodů
 2. O udělení počtu bodů (kategorii soutěže) rozhoduje ředitel Wichterlova gymnázia.
  • Každému uchazeči se započítá jedno umístění/certifikát s nejvyšším bodovým ziskem.

Uchazeči o studium tak mohou získat maximálně 150 bodů.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení. Při rovnosti bodů rozhoduje v tomto pořadí:

 1. bodový zisk z jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury;
 2. bodový zisk z jednotné zkoušky z matematiky;
 3. studijní průměr uvedený dle bodu č. 2 těchto kritérií – Hodnocení průměrného prospěchu ze ZŠ;
 4. procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z jednotné zkoušky z českého jazyka z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 5. procentuální podíl dosaženého počtu bodů za úlohy z ČJL ověřující znalost pravidel českého pravopisu z maximálně dosažitelné počtu bodů za tyto úlohy.
 6. procentuální podíl počtu bodů za otevřené úlohy z jednotné zkoušky z matematiky;
 7. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel, operací z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 8. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 9. procentuální podíl počtu bodů za úlohy z matematiky ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti geometrie v rovině a prostoru z maximálně dosažitelného počtu bodů za tyto úlohy;
 10. preference daného oboru vzdělání dle pořadí v přihlášce (uchazeč s vyšší preferencí Wichterlova gymnázia bude zařazen výše);
 11. bodový zisk z bodu č. 3 těchto kritérií – Hodnocení účasti na soutěžích…;
 12. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu český jazyk nebo jeho ekvivalentu;
 13. studijní průměr dle bodu č. 2 těchto kritérií z předmětu matematika nebo jeho ekvivalentu.

Zvláštní podmínky:

 1. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří doloží k přihlášce písemné doporučení školského poradenského zařízení, budou podmínky k vykonání jednotných testů upraveny dle doporučení. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky pro jednotnou zkoušku neupravují.
 2. Specifika přijímacího řízení cizinců se řídí § 20 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), zákonem 67/2022 Sb. a opatřením obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-26560/2023-1.

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem. Uchazeč splnil podmínky přijetí, pokud byl hodnocen stupněm „uspěl“.

V případě, že bude uchazeči prominuta jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, použije se pro jeho zařazení do výsledného pořadí uchazečů pořadí uchazečů stanovené Centrem na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Toto redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, doloží poslední dvě vysvědčení ze zahraniční školy. Dále uchazeč doloží učební plán a způsob klasifikace dotčené školy v zahraničí. Všechny tyto dokumenty musí být opatřeny úředně ověřeným českým překladem s výjimkou dokumentů ve slovenském, anglickém, německém, francouzském, španělském, ukrajinském a ruském jazyce. Posouzení hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčeních je v kompetenci ředitele školy. Cizinec dle zákona 67/2022 Sb. může nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání nebo splnění povinné školní docházky čestným prohlášením, pokud doklad nemá. Cizinec dle zákona 67/2022 Sb. má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Osoby, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, mohou doložit účast na soutěžích i jiných než uvedených v bodě 3 těchto kritérií. O bodovém zisku za tyto soutěže rozhoduje ředitel školy.

Další předpoklady pro přijetí uchazečů:

Uchazeč se může stát žákem školy, pokud splní následující předpoklady:

 • Doloží úspěšné ukončení 5. ročníku ZŠ, a to nejpozději 1. 9. 2024.
 • Cizinec, který není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem, doloží doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince, a to nejpozději 1. 9. 2024.
Ostrava, 25. 1. 2024
č.j.: WG/90/2024