menu

Projekty a granty

Wichterlovo gymnázium každoročně pořádá spoustu doprovodných akcí, které navazují na jeho hlavní poslání a umožňují dětem rozvíjet své specifické potřeby a nadání. Financování takových projektů bývá náročné a omezené rozpočtové prostředky školy by neumožňovaly takový rozsah, jaký chceme odborné veřejnosti nabídnout. Neumíme ale sedět s rukama v klíně. Hledáme proto další mimorozpočtové formy. Zároveň se aktivně zapojujeme i do projektů financovaných Evropskou unií. Zde si můžete prohlédnout výběr toho nejzajímavějšího.

Poslední aktualizace 19. 10. 2023


Operační program Jan Ámos Komenský
IN-ovace na Wigymu

Cílem projektu je poskytnout rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy a podpora zavádění inovativních metod výuky.

Zahájení realizace: 1. 2. 2023


Národní plán obnovy – Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 (dále jen „Výzva“).
Informace o výzvě:

Výzva je určena pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na náklady vzniklé v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.

Odkazy:

doucovani-logolink


Talentmanagement – Škola je nám (stále) malá

Wichterlovo gymnázium už třikrát využilo dotačního programu Magistrátu města Ostravy v rámci tématu podpory Talentmanagement na území SMO a získalo finanční prostředky na projekt s názvem Škola je nám malá. Projekt byl zahájen ve školním roce 2016/2017, nicméně v následujících letech vždy získal opakovanou podporu, naposledy pro období duben 2019-březen 2020. Je tak zajištěna nedůležitější stránka projektu, a to jeho kontinuita a práce s talentovanými a motivovanými žáky může být systematická a soustavná. Projekt byl úspěščně prezentován také na mezinárodní konferenci Talent Management Ostrava 2018.

Projekt tvoří zejména tyto aktivity:

 1. na škole působí koordinátor nadání, který má na starosti primárně koordinaci a zajišťování aktivit pro nadané, eviduje a koordinuje SOČ a vědecké práce, organizuje konferenci InSpiRo pro nadané;
 2. dynamická databáze talentovaných žáků, která je průběžně aktualizována a hlavně k dispozici všem vyučujícím tak, aby mohli nejen v případě potřeby oslovovat konkrétní žáky s konkrétními aktivitami, ale také aby mohli k těmto individualitám přistupovat adekvátně jejich studijnímu a pracovnímu vytížení. Evidujeme jak žáky výjimečně nadané, tak žáky výjimečně motivované, a to jak v jednom oboru, tak napříč obory;
 3. pravidelná praktická cvičení na podporu řešení problémových úloh z matematiky, logického myšlení a rozvíjení prostorové představivosti vybraných nadaných žáků nižšího stupně víceletého gymnázia. Účast na praktických cvičeních se pohybuje kolem 25 žáků ve věku 12-14 let a zájem převyšuje nabídku;
 4. pravidelná praktická cvičení na podporu robotiky a rozvíjení prostorové představivosti vybraných nadaných žáků nižšího stupně víceletého gymnázia. Účast na praktických cvičeních se pohybuje kolem 30 žáků ve věku 12-14 let a zájem převyšuje nabídku;
 5. série přednášek odborníků z praxe i univerzit pro žáky vyššího gymnázia i pedagogy, na které dle předpokladu žáci úspěšně navázali samostatnou vědeckou činností a zapojením do středoškolské činnosti, přičemž někteří přednášející se stali jejich mentory;
 6. pravidelné vícedenní pobyty vybraných žáků na MFF UK;
 7. proběhl první pětidenní badatelský pobyt v oblasti Moravského krasu v zařízení Kaprálův mlýn;
 8. škola je partnerem Centra pro výzkum a vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement.


Talentmanagement – Moravskoslezský matematický šampionát, 17. ročník

Moravskoslezský matematický šampionát je ojedinělá matematická soutěž, která přináší jedinečnou nástavbu v podobě okamžité zpětná vazby. Soutěžící mají ihned po skončení soutěžní části možnost projít si s pedagogy vzorové řešení a následně absolvovat worshopy a přednášky zajímavých osobností. Každoročně se daří jako hlavního přednášejícího získat skutečně výjimečnou osobnost. V minulosti jimi byli například bývalí předsedové Akademie věd ČR Helena Illnerová, Jiří Drahoš a Václav Pačes, či Kamil Wichterle, Ivo Vondrák nebo Karel Oliva

 • Po patnácti ročnících došlo v loňském roce k marketingovému oživení soutěže. S pomocí moderních prezentačních forem jsme využili její tradice k ještě intenzívnější propagaci matematiky. Byla spuštěna kampaň na sociální síti Facebook, pro kterou vznikl nový vizuální styl soutěže včetně nového loga. Výsledkem byl nárůst soutěžících téměř o 25% v kategorii pro základní školy (204 soutěžících oproti 156 z předchozího ročníku) a o 20% v kategorii středních škol (94 soutěžících oproti 76 z předchozího ročníku). Zásadní byl také nárůst v počtu zúčastněných škol, a to z 21 na 27. Zaznamenat takový nárůst zájmu u soutěže, která takřka v nezměněné podobě existuje 16 let, je známkou toho, že marketingová strategie byla zvolena i vypracována velmi dobře.
 • MMŠ je pořádán vždy v říjnu (plán na rok 2019 je 24. říjen), samotná soutěž je jednodenní. Příprava sborníku a dalších podkladů a organizace trvá přibližně vždy od února, kdy připravujeme příklady, sazbu sborníku a překlady příkladů do angličtiny. V září pak kontaktujeme základní a střední školy. Místo konání MMŠ je v budově Wichterlova gymnázia na ul. Čs. exilu.
 • Wichterlovo gymnázium dlouhodobě pracuje s mimořádně nadanými žáky (a to i z jiných škol z Ostravy) a cíleně je oslovuje i v rámci kampaně při přijímání ke studiu. Díky tomu je počet žáků, které je možno považovat za mimořádně nadané a talentované, na našem gymnázium stabilně relativně vysoký. Za všechny výsledky práce s nimi hovoří například výsledky v programu Excelence středních škol, v rámci kterého školy získávají bodové hodnocení za úspěchy žáků v soutěžích zařazených do tohoto programu. Díky skutečnosti, že Wichterlovo gymnázium systematicky podporuje přírodovědné předměty, které jsou v programu Excelence bodově hodnoceny nejvíce, podařilo se nám umístit se v posledních pěti letech vždy mezi prvními čtyřmi školami v rámci Moravskoslezského kraje, v loňském roce dokonce na 1. místě.

Více informací o soutěži naleznete na stránce wigym.cz/sampionat

Šampionát je od roku 2016 financován z rozpočtu statutárního města Ostravy v rámci vzdělávání a talentmanagementu.

Na organizaci se podílela rovněž Jednota Českých matematiků a fyziků 

 


Projekt je zaměřen na rozšíření stávajícího výukového portálu Math4U. Výukový portál připravila Katedra aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a je rozdělen do tří částí – STUDENT, UČITEL a TŘÍDA.
Část STUDENT obsahuje aplikace Math4Student a Math4Student Easy. V aplikaci Math4Student si mohou studenti dle vlastních požadavků nechat vygenerovat interaktivní HTML test z připravených cca 4 200 úloh rozdělených do 12 tematických oblastí a 56 podoblastí pokrývajících celou matematiku střední školy. Nová aplikace Math4Student Easy obsahuje pouze úlohy, které se dají řešit bez použití tužky a papíru a je primárně připravena pro mobily a tablety.
Aplikace Math4Teacher v části TŘÍDA vám umožní vyrobit si interaktivní test v PDF formátu nebo písemku přímo připravenou pro tisk. Otázky vybíráte ze stejné databáze úloh, s níž pracuje i aplikace Math4Student. V části TŘÍDA najdete knihovnu Math4Class se 150 párovacími a tabulkovými kvízy pro zábavné procvičování ve třídě i doma. Všechny testy a hry jsou k dispozici ve 4 jazycích – češtině, angličtině, slovenštině a polštině.

Více na http://math4u.vsb.cz/

Název projektu: Math Exercises for You 2
Koordinátor: VŠB TUO
Partner: Wichterlovo gymnázium
Číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA201-061222
Začátek projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022


Škola na Hlavní třídě

Wichterlovo gymnázium ve spolupráci s Úřadem městského obvodu Poruba a Hitrádiem Orion už dvakrát přichystalo na pondělí 4. září zábavné dopoledne plné her, zábavy a soutěžení. První školní den mohly všechny děti prozkoumat stánky se zábavnou „vědou“, zasportovat si a nebo si jen tak hrát. Protože jsou fotky názornější než pouhý text, prohlédněte si naše fotogalerie 🙂

Děkujeme všem partnerům a příští rok se opět těšíme na shledanou. Více informací například ZDE.

Získat podporu ÚMOb Poruba bylo možné zejména proto, že jsme zvolili formu veřejné zábavně vzdělávací akce navazující na oslavy 60 let gymnázia, které se konaly ve stejném duchu. První ročník byl natolik úspěšný, že se akce s názvem Škola na Hlavní třídě uskutečnila po dohodě s ÚMOb Poruba i v následujícím školním roce.

ÚMOb Poruba:                                              zdarma pronájem prostor, stánků a zábor prostranství

 

 


 OP VVV – šablony pro SŠ – výzva 35

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0008038
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_035
Alokace: 1 337 469,00 Kč
Název projektu CZ: Učíme (se) učit
Název projektu EN: We Learn (to Teach)

Aktivity projektu

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
III/2.12 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ
III/3.1 Zapojení ICT technika do výuky na SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem


Starší projekty

Okna vědy dokořán

Řešitel: Ostravská univerzita v Ostravě

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0004

Termín realizace: 3.2014-6.2015

Cílem projektu je:

 • vzdělávání směřující k zajištění lidských zdrojů v oblasti komunikace, popularizace a propagace vědy (cyklus Setkání s osobností, kurzy, studijní pobyty/stáže)
 • vytvoření sítě metodiků na všech stupních škol včetně tvorby metodických materiálů, tj. přenos poznatků na vertikální úrovni
 • transfer vědomostí a zkušeností v horizontální rovině směrem: metodici (ambasadoři) z řad pedagogických pracovníků ZŠ/SŠ – učitelé ZŠ/SŠ – žáci ZŠ/SŠ
 • návaznost na výstupy projektů OPVK (praktické využití modernizovaných učeben; pokračování v aktivitách propagujících a popularizujících vědu, podpora a rozvoj systematické práce se žáky ZŠ a SŠ v oblasti seznamování s VaV)
 • vybavení dvou experimentálních pracovišť na půdě Pedagogické fakulty sloužící budoucím učitelům PdF, pedagogům ZŠ/SŠ a zájemcům o VaV (vybrané skupiny žáků ZŠ/SŠ), přírodovědných a technických oborů

Všechny realizované aktivity směřují k cílené podpoře oblastí přírodovědného a technického vzdělávání, garantem projektu je Přírodovědecká fakulta OU. Zapojeni budou také studenti Pedagogické fakulty (budoucí učitelé přírodovědných a technických předmětů).

Projekt je rozdělen na 4 klíčové aktivity:

 • KA1 Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti popularizace, komunikace a šíření výsledků VaV do praxe.
 • KA2 Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost
 • KA3 Vytvoření sítě metodiků – ambasadorů výsledků výzkumu a vývoje – podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV
 • KA4 Spolupráce základních škol s PdF a PřF OU v oblasti výuky technologií s využitím experimentálního pracoviště.

EU Peníze středním školám

Wichterlovo gymnázium je příjemcem dotace v rámci programu “EU peníze středním školám”.

Název projektu: Inovace vzdělávání na Wichterlově gymnáziu

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1016
Doba realizace: 01.09.2012 až 31.08.2014, tj. 24 měsíců

Více informací na samostatné stránce projektu.


Podpora přírodovědných předmětů

Název projektu: Podpora přírodovědných předmětů

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/20.01213

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Operační program: Regionální operační program NUTS2 Moravskoslezsko

Termín realizace: 2012-2013

Finanční příspěvek pro WG: 901 500 Kč

Cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů, které umožní větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh oproti stávajícím frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Realizací projektu bude modernizováno 10 učeben přírodovědných předmětů včetně pořízení vybavení a ve vybraných školách budou realizovány stavební úpravy a úpravy elektroinstalace.
 
Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů, ostatní výdaje jsou hrazeny Moravskoslezským krajem.

Výstupem projektu na Wichterlově gymnáziu bude modernizovaná laboratoř fyziky, která bude vybavena výpočetní a didaktickou technikou pro počítačem podporované experimenty (včetně SW).

Podrobné informace o projektu (pdf)


Matematika s radostí – vytvoření interaktivního vzdělávacího obsahu pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovednostípolupráce VŠ se ZŠ a SŠ

Řešitel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0042

Termín realizace: 2012-2015

Finanční příspěvek pro WG: 640 080 Kč

Projekt se zaměřuje zejména na odstranění obav z výuky matematiky na středních školách, zvýšení kvality a efektivity výuky. Vytvořením interaktivního vzdělávacího obsahu chceme žáky zaujmout, přinést jim radost z učení, zajímavou formou a nenásilně zlepšovat jejich matematické znalosti a dovednosti a klást důraz na motivaci, geometrickou interpretaci a praktické využití probíraných pojmů.
Vytvoříme ucelenou knihovnu interaktivních vědomostních her a kvízů, testů a krokovaných příkladů ke všem tématům středoškolské matematiky. Připravíme generátor testů pro výuku s možností tvorby testů na míru pro použití bez připojení na internet s interaktivním obsahem a okamžitým vyhodnocením. Vytvořené materiály budou určeny pro všechny typy středních škol, pro všechny úrovně znalostí žáků. Materiály napomohou ke zvýšení matematické a počítačové gramotnosti, a tím k růstu kvalifikace absolventů škol a také zvýšení úspěšnosti studentů v navazujícím studiu na VŠ, zejména v technických oborech.


Kosmické souvislosti aneb astronomie pro střední školy

Řešitel: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Pracoviště: Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.24/01.0128

Termín realizace: 2012-2015

Projekt umožní vytvořit čtyři moderní vzdělávací moduly obohacující výuku fyziky na školách. Důraz bude kladen na mezipředmětové vztahy fyziky s chemií a biologií. Každý vzdělávací blok bude tvořen audiovizuálním pořadem v planetáriu, programem praktické činnosti v areálu hvězdárny a planetária a tématickou výukou realizovanou s pomocí pořízené didaktické techniky přímo v domovské škole. Všechny vytvořené materiály budou využívány i ve výuce, a to nejen partnerskými školami v MSK. Pedagogové partnerských středních škol se do projektu zapojí jako spolutvůrci testů a výukových materiálů využitelných při práci s pořízenými didaktickými pomůckami a technikou. V závěru projektu proběhne projektový den s vyhodnocením žákovských prezentací a následně bude uspořádána exkurze pro nejlepší řešitele na významná vědecká pracoviště v ČR.


Erasmus+ Učíme rovnako a predsa rozdielne

Koordinátor: Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo

Partner: Wichterlovo gymnázium

Partner: Mendelovo gymnázium

Název: Učíme rovnako a predsa rozdielne

Číslo projektu: 2016–1–SK01–KA219–022560_2

Začátek projektu: 1. 9. 2016

Délka trvání: 12 měsíců

Konec projektu: 31. 8. 2017

Cíle projektu:

Z pohledu vyučovacího procesu bylo žákům nutné ukázat, že fyzika, chemie, biologie a matematika nejsou jen suchá čísla a vzorce, ale že se nachází všude kolem nás. Je však třeba nacházet stále nové metody, jak toho docílit, a protože dnešní doba je spjatá s využitím IT technologií, posloužily právě ty ke zvýčšení zájmu a následně ke zlepšení kompetencí ve výše uvedených předmětech. Stejně přirozené by pro žáky měla být schopnost prezentovat výsledky své práce v cizím jazyce.

Konkrétní výstupy projektu:

 1. Došlo k upevnění spolupráce škol stejného typu, a to jak na úrovni vedení , pedagogů, tak na úrovni žáků. Nově byla navázána bližší spolupráce s Mendelovým gymnáziem v Opavě, díky které byla například v průběhu školního roku zahájena výuky IT s pomocí robotů, byly tedy zahájeny i společné aktivity v jiných oblastech, než které pokrýval samotný projekt.
 2. Došlo ke zlepšení ICT kompetencí a také ke zvýšení motivace pedagogů, kteří se zúčastnili stínování. Tři z nich se například v létě zúčastnili kurzu DVPP zaměřeného na využití tabletů ve výuce.
 3. Byl vytvořen manuál nových metod a forem pro ostatní učitele zapojených na projektu. Poznatky ze stínování byly dále předávány v rámci práce předmětových komisí a na neformálních setkáních.
 4. Došlo ke zlepšení prezentačních schopností zúčastněných žáků, kteří na závěrečném setkání ve Světě techniky využili několik různých forem prezentace svého tématu s využitím IT, a to včetně vytvoření závěrečného testu, který žáci i učitelé absolvovali na svých mobilních telefonech
 5. Zvýšený zájem o přírodní vědy krásně dokladuje skutečnost, že během závěrečné prezentace do sálu chodili i běžní návštěvníci Světa techniky, které výklad zaujal.
 6. Kromě prezentačních dovedností si žáci vylepšili i jazykové schopnosti. Kontakt se slovenským jazykem začíná být zejména pro české žáky vzácností, přitom znalost slovenského jazyka stále často potřebují.
 7. O projektu byla informována široká veřejnost, a to nejen informačním letákem, ale také prostřednictvím tisku a sociálních sítí. Studentská televize Wichterlova gymnázia natočila z projektu reportáž, kterou samozřejmě umístila na sociální sítě.

Naša – Vaša O(st)rava

Cílem projektu je podpora rozvoje přeshraniční spolupráce. Soustředí se především na aktivity zaměřené na oblast podpory a upevnění tradic našich regionů – Oravy a Ostravska a zároveň aktivity spojené s jejich propagací. V rámci projektu proběhnou setkání studentů školy vždy dvakrát v ČR a dvakrát na Slovensku.


Math4U – ERASMUS+

Projekt má dva cíle. Tím prvním je zlepšit matematickou gramotnost žáků vyšších ročníků středních škol zavedení nových interaktivních cvičení do výuky matematiky. Druhým cílem je zlepšení kompetencí v oblasti anglického jazyka, a to jak u žáků, tak u učitelů matematiky prostřednictvím výše uvedeních cvičení. Ta vytvoříme paralelně v anglickém jazyce a v jazyce každého z partnerů projektu (českém, polském a slovenském). Učitel matematiky tak bude mít k dispozici sadu příkladů, které bude moct dát žákům v angličtině, zatímco sám bude pracovat s českou verzí.

Více na http://math4u.vsb.cz/

V rámci projektu vzniknou následující výstupy:

 1. Online generátor úloh pro žáky – žák si zvolí téma, podtéma a úroveň obtížnosti a generátor mu vytvoří test, který bude spustitelný na všech běžných platformách (počítač, tablet, mobilní telefon).
 2. Webová aplikace pro personalizované sady testů – v tomto nástroji si budou učitelé moci sami vytvořit testy, které se díky aplikaci budou samy vyhodnocovat a opravovat.
 3. 150 interaktivních her na procvičování učiva

Financováno z prostředků Evropské Unie, celkový příspěvek pro WG:      45 840 EUR

Koordinátor: VŠB TUO

Partner: Wichterlovo gymnázium

Název: Math Exercises for You (Math4U)

Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA201-023932

Začátek projektu: 1. 9. 2016

Délka trvání: 36 měsíců

Konec projektu: 31. 8. 2019


 Ostrava slaví 150 let organizované matematiky a fyziky

Cílem projektu je oslavit 150 let od založení pobočky Jednoty českých matematiů a fyziků v Ostravě. Tím byly položeny základy systematické a dlouhodobé práce v uvedených vědních disciplínách v našem regionu, který měl a má výrazně technickový a průmyslový charakter.

Magistrát města Ostravy: 50 000 Kč (grant)

  


Projekt Synergie – Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ

Řešitel: Ostravská univerzita v Ostravě

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0355

termín realizace: 11. 11. 2008 – 31. 10. 2011

Naše gymnázium dlouhodobě spolupracuje s Ostravskou univerzitou, respektive s Centrem pregraduálních praxí, které zajišťuje praktickou přípravu studentů učitelství a využívá zkušeností a schopností našich pedagogických pracovníků.

Nyní jsme se stali také oficiálním partnerem Ostravské univerzity v projektu SYNERGIE-Spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem tohoto programu je další zvyšování dovedností budoucích i současných učitelů. Naši pedagogové budou mít možnost se dále vzdělávat tak, aby v pozici cvičných pedagogů mohli co nejlépe využít své zkušenosti z praxe a ještě lépe se přizpůsobit požadavkům, které na současného učitele klade trh práce. Partnerům projektu jde rovněž o prohloubení praktické spolupráce mezi univerzitou a gymnáziem, zejména v podobě diskuse o konkrétních požadavcích partnerů i veřejnosti.

Učitelé Wichterlova gymnázia se podílejí na projektu zejména jako spoluautoři opor pro studenty učitelství, konzultanti a odborní supervizoři a evaluátoři pedagogických praxí.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky


Další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů

Řešitel projektu:Ostravská univerzita v Ostravě

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/11.0024

termín realizace: 11. 11. 2008 – 31. 10. 2011

Wichterlovo gymnázium a Metodické a evaluační centrum, o.p.s., jsou partnery programu Ostravské univerzity, který si klade za cíl podporovat a rozvíjet zavádění moderních forem do výuky. Především se jedná o počítačem podporované experimenty ve fyzice, chemii a biologii.

Učitelé Wichterlova gymnázia podílejí na projektu jako učitelé ověřujících a evalujících skupin a aktivně se zapojili do samotného vzdělávání a sebevzdělávání.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky


Literární toulky Ostravskem (ukončení 2012)

Projekt Literární toulky Ostravskem chce přiblížit širší ostravské veřejnosti klíčový průřez literární tvorbou významných autorů, kteří jsou spjati s písemnictvím Slezska a severovýchodní Moravy. Projekt volně navazuje na předešlé výstavy Poruba v proměnách času a Zelená Poruba, které rovněž podpořila Nadace OKD.
V posledních letech se v oblasti kultury mluví a píše o návratech k vlastním kořenům, k místům, jež jsou našim domovem, místem uvědomění si sebe sama a nalezením vlastní identity. Výstupy projektu (výstava i katalog) mohou být indikátorem zmíněné cesty k vlastním kořenům.
Aktivitou chceme ukázat na specifičnost písemnictví, které se vyvíjí v našem městě a regionu od 19. století po současnost. V uvedeném období prošlo Ostravsko několika režimy a dokonce i státy a bylo nesmazatelně poznamenáno ?průmyslovou revolucí?. Prostřednictvím výstavy snad lépe pochopíme tradici ?černé Ostravy? a jazykové a národnostní zvláštnosti kraje.

Vernisáž: březen 2012

Nadace OKD – Program Pro radost 50 000 Kč (nadační příspěvek)


Rok 2010

MOSEM 2 MOdelling and data acquisition for continuing vocational training of upper secondary school physics teachers in pupil-active learning of Superconductivity and ElectroMagnetism based on Minds-On Simple ExperiMents

Community programme LEONARDO DA VINCI (LIFELONG LEARNING PROGRAMME)

Project number NO/08/LLP-LdV/TOI/131013

Trvání projektu: 15. 11. 2008 – 14. 11. 2010

Celkové náklady projektu:  492 000 Euro

Zelená Poruba (ukončení 2011)

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí obyvatel o městské zeleni, její skladbě a historii. Zvolená forma umožní podílet se významnou měrou na projektu i žákům školy v rámci ekologické výchovy. Do příprav jsou zapojeni především učitelé biologie a školní koordinát environmentální výchovy. Dílčími cíli je vypracovaní samostané výstavy v prostorách Wichtterlova gymnázia (cca 25 posterů) a jejího tištěného katalogu.

Vernisáž: březen 2011

Nadace OKD – Program Pro radost 50 000 Kč (nadační příspěvek)

English Drama Club

Anglický dramatický klub působí na Wichterlově gymnáziu asi tři roky. Asi dvacet žáků školy se pod vedením učitelů anglického jazyka snaží každý rok nastudovat jednou nové divadelní představení v anglčtině. Představení následně hrají před žáky Wichterlova gymnázia i jiných středních základních škol z Ostravy. V loňském roce svá představení prezentovali i pro British Council a v rámci projektu English Week.

Magistrát města Ostravy: 20 000 Kč (grant)

Rok 2009

Plošina pro tělesně hendikepované

Propojením vestibulu školy a nového výtahu budeme moci budovu školy (v roce 2008 prohlášena za kulturní památku) považovat za plně bezbariérovou.

Nadace OKD – Program Pro zdraví 200 000 Kč (nadační příspěvek)

Poruba v proměnách času

Dějepisci naší školy (učitelé i žáci) se rozhodli zmapovat proměny naší obce. Výstupem jejich snažení bude stálá výstava v prostorách hlavní budovy Wichterlova gymnázia, která je od dubna 2008 prohlášena kulturní památkou. Při příležitosti vernisáže výstavy bude vydán sborník. Přijďte se podívat, jak se vám porubská Sorela líbí. Posuďte její celistvost, urbanistickou hodnotu a funkčnost.

Nadace OKD – Program Pro zdraví 65 000 Kč (nadační příspěvek)

Rok 2008

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Projekty řeší několik oblastí v rámci enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Jednak je to podpora EVVO podle školských vzdělávacích programů, ale zejména mimoškolní činnosti zaměřené na aktivní zapojení žáků do EVVO formou samostatné přípravy a realizace soutěžních prací SOČ v oboru “Tvorba a ochrana životního prostředí”, přehlídky filmů s ekologickou tématikou s následnými besedami ke zvoleným tématům, konání ekologických a biologických olympiád, internetové prezentace soutěžních prací žáků k EVVO a v neposlední řadě podpora ekologického povědomí všech žáků školy v ochraně životního prostředí prostřednictvím aktivní účasti na seperaci odpadu. V rámci projektů připravíme koncepci nepovinného předmětu Ochrana životního prostředí a pro žáky publikace Ekologii a ochrana ekosystémů a Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 100 000 Kč (dotace)
ÚMOb Poruba: 40 400 Kč (grant)

IMPLEMENTACE MULTIMEDIÁLNÍCH FOREM DO VÝUKY STUDIJNÍHO PROGRAMU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolupracuje Wichterlovo gymnázium s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava na projektu “Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu informační a komunikační technologie”, číslo projektu 4404/2006-303. Více informací získáte na webových stránkách VŠB – TUO www.vsb.cz.

CELKOVÁ REKONSTRUKCE JAZYKOVÉ BUDOVY 2008-2009

Vedení gymnázia se podařilo zajistit podporu Moravskoslezského kraje pro rekonstrukci tzv. “domečku”. Vedlejší budova školy tak byla zařazena mezi třináct projektů, které byly zastupitelstvem schváleny a Krajským úřadem MSK podány do třetí výzvy Operačního programu Životní prostředí. V rámci prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie byl projekt včetně stavební dokumentace a energetického auditu posouzen a následně schválen. Žáci a učitelé se mohou těšit na nová okna a vstupní dveře, zateplení pláště budovy včetně střechy a na opravu starých podlah v přízemí. Celkové předpokládané náklady na ekologizaci stavby činí téměř 7 miliónů korun. Uznatelné náklady pro Evropský fond pro regionální rozvoj jsou asi 3,6 miliónů korun, Státní fond životního prostředí přispěje více než 0,2 mil. korun a zbytek pokryje ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj.

Za výraznou pomoc děkujeme nejen zřizovateli, ale i předsedkyni školské rady Ing. Daně Kaniové.

Více informací můžete získat na stránkách www.opzp.cz.

VENKOVNÍ VÝTAH

Wichterlovo gymnázium se od září může pyšnit novou dominantou – venkovním panoramatickým výtahem. I když je hlavní budova školy prohlášena Ministerstvem kultury ČR od dubna tohoto roku za kulturní památku, podařilo se najít takové technické řešení, které je estetické i funkční. Výtah je určen především pro osoby se sníženou pohyblivostí. Krajský úřad Moravskoslezského kraje proto poskytl gymnáziu účelovou dotaci 1,75 mil. Kč, další nemalé vlastní prostředky do projektu vložilo samotné gymnázium, které dále vybudovalo i bezbariérové sociální zařízení.

Věříme, že výtah bude spolehlivě sloužit svým uživatelům dlouhou dobu.