menu

EVVO – Ekotým

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Školní koordinátor EVVO: Mgr. Dušan Kubečka.

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je začleněna v rámci ŠVP do všech vzdělávacích předmětů, je dále rozvíjena v rámci biologie, zeměpisu, semináře z biologie, dlouhodobých aktivit a projektů či jednorázových akcí.

EVVO je vedena tak, aby žáci respektovali požadavky na kvalitní životní prostředí a chovali a rozhodovali se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti. Tento cíl podporuje řada exkurzí, projektů, přednášek a soutěží a spolupráce s různými subjekty (sdružení Tereza Praha, město Ostrava, MS kraj aj.). Tyto aktivity jsou vzájemně provázány, aby vznikl silnější výsledný efekt a zároveň se některé činnosti zbytečně neopakovaly.

Od roku 2012 působí na Wichterlově gymnáziu Ekotým, který se postupně zapojil do mnoho ekologických a environmentálních aktivit. Od roku 2014 je škola držitelem titulu Ekoškola koordinovaným sdružením Tereza Praha. Titul Ekoškola byl naposledy obhájen na jaře 2022.

Projekty a akce

 • Projekt EKOŠKOLA
  Ekokodex
  Do projektu ekologického sdružení Tereza se WIGYM zapojil na jaře 2012. Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci i učitelé snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Jak toho dosáhnout radí mj. ekokodex obsahující body:

  • Píšeme na obě strany papíru
  • Voda z kohoutku je pitná a zdarma
  • Větráme krátce a intenzivně
  • Šetrně může jednat každý

  Hlavním realizátorem činnosti Ekoškoly je tzv. školní ekotým.
  V květnu 2013 a opakovaně na jaře 2016 a 2018 a 2022 bylo projektové úsilí ohodnoceno prestižním mezinárodním titulem Ekoškola.

  Vybrané aktivity Ekotýmu: šíření povědomí o tzv. ekokodexu (vybraná snadno zapamatovatelná hesla nabádající k ohleduplnému chování k životnímu prostředí), kampaň podporující separaci odpadů na škole (školení tříd, cedulky vybízející k neplýtvání tepla a elektřiny), starost o zeleň ve školní budově a na školním pozemku, sběr papíru, vzdělávání spolužáků i sama sebe v oblasti environmentální výchovy, účast na Dni Země v Ostravě-Porubě, zapojení do kampaně Ukliďme svět – ukliďme Česko a účast na ekologických konferencích.

 • Ekologická škola Moravskoslezského kraje
  Naše škola se do této soutěže pořádané Moravskoslezským krajem zapojuje každoročně. V roce 2013 a 2017 získala ocenění, tzv. referenční list, za rozvoj EVVO na škole. S tím souvisí i finanční odměna, která v roce 2017 činila 11.000 Kč a sloužila na nákup technického vybavení do výuky.
 • Ukliďme svět – ukliďme Česko
  Ukliďme Česko je naší již tradiční akcí. Je zaměřená na sběr odpadků v přírodě. První ročník se konal v roce 2018 u Odry ve Svinově, na jaře 2022 a 2023 jsme sbírali u Odry v Zábřehu. Odpadové pytle se vložily do kontejneru, který poskytly Technické služby Ostrava Jih.
 • Soutěž s panem Popelou
  Soutěž ve sběru papíru pořádá společnost FCC Environment. Peníze za prodej sběru putují na účet sdružení OKNA a jsou použity na nákup kancelářských potřeb, prostředků na údržbu zeleně a platbu poplatku v programu Ekoškola.
 • RECYKLOHRANÍ
  Studenti shromažďují vyřazené elektrospotřebiče a použité baterie. V rámci projektu se ve školním roce odevzdají desítky kusů starého elektrozařízení a kilogramy vysloužilých baterií.
 • Den Země v Ostravě-Porubě
  Školní Ekotým prezentuje environmentální výchovu na Dni Země v Porubě opakovaně. Pro návštěvníky má připravený přehled aktivit Ekotýmu i interaktivní vzdělávací hry.
 • Další tradiční jednorázové akce
  • Ekologická konference na Gymnáziu Olgy Havlové Ostrava-Poruba – nižší gymnázium
  • Exkurze po ČR s důrazem na zeměpis, historii a ekologii
  • Týdenní exkurze do ekologického vzdělávacího střediska Kaprálův mlýn v Ochozu u Brna